Polityka prywatności

Ogólne warunki handlowe


Polityka prywatności

Polityka prywatności Zebco Europe GmbH

Dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie www.team-black-cat.com.eu i naszą firmą.

Ochrona Państwa danych osobowych podczas ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej jest dla nas ważnym zagadnieniem. Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie i komfortowo podczas odwiedzania naszej strony.

Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (zwanych dalej również "danymi"), jeżeli

 • odwiedzasz tę stronę,
 • odwiedzisz naszą stronę na Facebooku,
 • korzystasz z naszych usług lub chcesz z nich korzystać w przyszłości,
 • ubiegasz się o pracę lub
 • kontaktujesz się z nami jako dostawca, usługodawca lub gość.

Dane osobowe to wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres i adres e-mail.
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności na podstawie rozporządzenia podstawowego o ochronie danych Unii Europejskiej ("DSGVO") oraz federalnej ustawy o ochronie danych ("BDSG").

1 Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1.1 Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu DSGVO i usługodawcą w rozumieniu niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) jest:

Zebco Europe GmbH,
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt

Tel.: (04182) 2943-0
Faks: (04182) 2943-22

E-mail: info-pl (@) zebco-europe.com

1.2 Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się w następujący sposób:

Zebco Europe GmbH
Inspektor ochrony danych
Elsterbogen 12 - 14
21255 Tostedt

e-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com

1.3 Prawa osób, których dane dotyczą

1.3.1 Informowanie, poprawianie, usuwanie, ograniczanie przetwarzania i przenoszenie danych

Zgodnie z GDPR przysługują Państwu m.in. następujące prawa podmiotu danych:

 • Art. 15 GDPR: Prawo do informacji przysługujące podmiotowi danych
  Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy.
 • Art. 16 DSGVO: Prawo do sprostowania
  Jeżeli dotyczące Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać poprawienia nieprawidłowych informacji lub uzupełnienia niekompletnych.
 • Art. 17 DSGVO: Prawo do usunięcia danych
  Zgodnie z warunkami art. 17 DSGVO, mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Państwa prawo do usunięcia danych zależy między innymi od tego, czy dane dotyczące Państwa są nam nadal potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych.
 • Art. 18 DSGVO: Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Zgodnie z warunkami art. 18 DSGVO, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 • Art. 19 GDPR: Obowiązek zawiadomienia w związku z poprawieniem lub usunięciem danych osobowych lub ograniczeniem ich przetwarzania
  W przypadku skorzystania z któregokolwiek z praw wynikających z art. 16, 17 lub 18 należy poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odbiorcach, jeśli sobie tego życzą.
 • Art. 20 DSGVO: Prawo do przenoszenia danych
  Zgodnie z warunkami art. 20 DSGVO mogą Państwo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo udostępnili w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi danych.

1.3.2 Cofnięcie zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po wyrażeniu przez Państwa takiej zgody. W stosownych przypadkach nie narusza to również dopuszczalności przetwarzania danych na podstawie innych podstaw prawnych. Jeżeli Państwa zgoda była wyłączną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, w szczególności jeżeli nie mamy uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO, usuniemy dane niezwłocznie po odwołaniu Państwa zgody.

1.3.3 Sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych zgodnie z art. 21 GDPR

O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na równowadze interesów (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e lub f DSGVO), mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne, w szczególności w celu wykonania umowy z Państwem, co zostanie przez nas przedstawione w każdym przypadku poniżej. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sprawę pod względem merytorycznym i albo przerwiemy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo przedstawimy Państwu nasze istotne uzasadnione podstawy, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

1.3.3 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych nie jest zgodne z prawem. Adres właściwego dla nas organu nadzorczego to: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

1.4 Odbiornik

Na żądanie użytkownika lub gdy jest to konieczne do realizacji innej umowy z użytkownikiem, lub gdy mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych, będziemy również przekazywać jego dane osobowe stronom trzecim.
W niektórych przypadkach do przetwarzania Państwa danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez nas, są związane naszymi instrukcjami i są regularnie monitorowane.
Mogą to być następujące kategorie odbiorców: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług płatniczych, sądy, urzędy skarbowe, prawnicy, doradcy podatkowi, audytorzy, usługi bankowe, usługi w zakresie naszej administracji finansowej, kurierzy, drukarnie, dostawcy usług kopertowych, dostawcy usług pocztowych, sklepy z listami.
O ile jesteśmy prawnie zobowiązani (np. na podstawie wniosku o udzielenie informacji) do udostępnienia danych organom ścigania lub w ramach postępowania sądowego właściwym organom, przekażemy Państwa dane organom, które wystąpiły z takim wnioskiem.

1.5 Przekazywanie do państw trzecich

Możliwe jest, że w związku ze współpracą opartą na podziale pracy, np. w zakresie dostawców usług IT, w szczególności w zakresie usług w obszarze utrzymania, serwisu i zabezpieczenia systemów informatycznych, powstaje możliwość, że dostęp do Państwa danych osobowych uzyskają pracownicy dostawcy usług w państwie spoza Unii Europejskiej. Jeżeli w tym kraju poziom ochrony danych nie jest porównywalny z poziomem ochrony w Unii Europejskiej i w związku z tym nie istnieje tzw. decyzja Komisji Europejskiej o adekwatności w odniesieniu do tego kraju, będziemy chronić Twoje interesy w zakresie ochrony danych poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych UE wydanych przez Komisję Europejską i uzgodnionych z odbiorcą lub poprzez inne odpowiednie środki. Użytkownik może zażądać od nas kopii standardowych klauzul ochrony danych UE oraz, w stosownych przypadkach, innych zabezpieczeń, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 1.1.
Wszelkie inne przekazywanie Państwa danych osobowych - poza przypadkami wymienionymi w niniejszej polityce prywatności - do innych krajów poza Unią Europejską nie jest zamierzone, ale również - o ile jest zgodne z prawem - nie jest wykluczone.

1.6 Okres przechowywania

Usuwamy Państwa dane osobowe, gdy tylko przestaje istnieć cel ich przechowywania.

Możemy również przechowywać dane, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach UE, ustawach krajowych lub innych przepisach, którym podlegamy. Wyjątki od zasady usuwania danych po osiągnięciu celu mogą wynikać np. z przepisów GDPR oraz przepisów niemieckiego prawa federalnego, w szczególności BDSG. Ponadto usunięcie nie następuje np. tak długo, jak długo istnieją obowiązki przechowywania danych wynikające z prawa handlowego lub podatkowego.
Dłuższe przechowywanie danych może być również konieczne w pojedynczych przypadkach ze względu na dochodzenie lub ewentualne dochodzenie roszczeń wobec nas w związku z umową lub działaniami przedumownymi.

1.7 Obowiązek przekazywania danych osobowych

Nie są Państwo ani prawnie, ani umownie zobowiązani do przekazywania nam danych osobowych. Jeżeli jednak chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, w szczególności umowę o dostawę towarów, z reguły wymagane jest podanie przez Państwa danych osobowych. Jeżeli w indywidualnym przypadku nie przekażesz nam danych osobowych, może to uniemożliwić zawarcie z nami umowy .
To samo dotyczy sytuacji, gdy chcą Państwo skorzystać z usług na naszej stronie internetowej, takich jak formularz kontaktowy lub konto klienta.

1.8 Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać Państwa dane osobowe w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich, podejmując wszelkie środki techniczne i organizacyjne. Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, dlatego zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą.
Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces składania zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii SSL.

1.9 Cele, podstawy prawne i kryteria dotyczące okresu przechowywania poszczególnych czynności przetwarzania danych

Informacje o celach, podstawach prawnych i kryteriach dotyczących okresu przechowywania poszczególnych czynności związanych z przetwarzaniem danych podajemy poniżej:

 • Rozdział 2: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej,
 • Sekcja 3: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku,
 • Sekcja 4: Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszych usług,
 • Sekcja 5: Przetwarzanie danych w odniesieniu do wniosków i
 • Sekcja 6: Przetwarzanie danych w odniesieniu do dostawców, usługodawców i gości.

2. przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

2.1 Przetwarzanie danych przekazywanych w tle

Rodzaj i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową wyłącznie w celu uzyskania informacji, czy też korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług (np. formularza kontaktowego, sklepu internetowego) na naszej stronie internetowej.

Podczas czysto informacyjnego korzystania z naszych stron internetowych, tzn. gdy nie dokonują Państwo rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, zbieramy następujące dane i zapisujemy je w plikach logowania naszego systemu. Obejmuje to następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść wniosku (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/HTTP
 • Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Przeglądarka, język i wersja oprogramowania przeglądarki

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (adres IP) jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych służy nam do wyświetlania Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa tej strony. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.

Anonimowe dane z plików dziennika są przechowywane oddzielnie od danych osobowych podawanych przez użytkownika. Te anonimowo zebrane dane i informacje są przez nas oceniane z jednej strony statystycznie, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

2.2 Ciasteczka

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w odniesieniu do używanej przeglądarki i które dostarczają stronie ustawiającej cookie (w tym przypadku nam) pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby strona jako całość była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna. Używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika przy kolejnych wizytach, jeśli posiada on u nas zdjęcie klienta lub korzysta z systemu koszyka zakupów.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej: pliki cookie przejściowe i trwałe.

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie Państwa komputera przy ponownym wejściu na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Zur Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien (Tracking-Pixel, Web-Beacons etc.) und diesbezüglicher Einwilligungen setzen wir das Consent Tool „Real Cookie Banner“ ein. Details zur Funktionsweise von „Real Cookie Banner“ findest du unter <a href=“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“ rel=“noreferrer“ target=“_blank“>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse ist die Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien und der diesbezüglichen Einwilligungen.

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder vertraglich vorgeschrieben noch für den Abschluss eines Vertrages notwendig. Du bist nicht verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn du die personenbezogenen Daten nicht bereitstellst, können wir deine Einwilligungen nicht verwalten.

 

2.3 Portal B2B

Jeśli jesteś naszym klientem biznesowym (sprzedawcą detalicznym), portal B2B na naszej stronie internetowej www.zebco-europe.com jest do Twojej dyspozycji.

2.3.1 Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym portalu B2B, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Państwa danych, które są nam potrzebne do realizacji Państwa zamówienia. Dane obowiązkowe wymagane do realizacji umów, w szczególności nazwisko, adres i dane płatnicze, są oznaczone oddzielnie, pozostałe dane są dobrowolne. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane płatnicze do naszego banku macierzystego. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.
.

2.3.1 Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do naszego portalu B2B, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Państwa danych, które są nam potrzebne do realizacji Państwa zamówienia. Dane obowiązkowe wymagane do realizacji umów, w szczególności nazwisko, adres i dane płatnicze, są oznaczone oddzielnie, pozostałe dane są dobrowolne. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane płatnicze do naszego banku macierzystego. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.

2.3.3 Przechowujemy Państwa dane zgodnie z punktem 1.6. Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego, jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

2.4 Formularz kontaktowy, kontakt mailowy, telefoniczny

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. W przypadku skorzystania z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Dane te to imię i nazwisko oraz adres e-mail. W momencie wysyłania wiadomości zapisywany jest również Twój adres IP oraz data i godzina wysłania.
Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu. W takim przypadku Państwa dane osobowe przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną zachowane.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy lub telefoniczny ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO.

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych i ewentualnie z Państwa e-maila/telefonu służy nam wyłącznie do opracowania kontaktu. W przypadku kontaktu (poprzez e-mail, telefon, formularz kontaktowy) stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularzy kontaktowych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

2.5 Newsletter
Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen zusätzliche Informationen über Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen, die für Sie von Interesse sein könnten. Nach der Anmeldung senden wir an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink. Erst nachdem Sie diesen Bestätigungslink angeklickt haben, erhalten Sie unseren Newsletter. Wenn Sie den Bestätigungslink nicht anklicken, wird Ihre Anmeldung verworfen und Ihre Daten gelöscht.

Die Verarbeitung zum Zweck des Newsletterversands erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie den Link zur Abmeldung in einem Newsletter betätigen.

2.6 Tackle-Box
Um Produktbewertungen und Rezessionen schreiben zu können, müssen Sie sich einmal bei uns auf der Seite anmelden und registrieren. Mit welchem Namen Sie etwas publizieren wollen, können Sie sich dabei aussuchen. Nach der Anmeldung senden wir an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink. Erst nachdem Sie diesen Bestätigungslink angeklickt haben, können Sie hier Produktbewertungen und Rezensionen schreiben. Wenn Sie den Bestätigungslink nicht anklicken, wird Ihre Anmeldung verworfen und Ihre Daten gelöscht.
Die Verarbeitung zum Zweck des Schreibens von Produktbewertungen und Rezensionen erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie uns eine Mail an info-de@zebco-europe.com schicken. Ihr Tackle-Box-Zugang wird dann mit all Ihren Daten und Rezensionen gelöscht.

2.7 Google Analytics und andere Webdienste

Ta strona korzysta z Google Analytics i innych usług internetowych. Szczegóły na ten temat można znaleźć w rozdziale 7.

3: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych w sieciach i platformach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i na platformach, aby móc się z Państwem komunikować i informować o naszych usługach. Przy wywoływaniu odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych odpowiednich operatorów.
O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych (np. piszą posty na naszych stronach internetowych lub wysyłają nam wiadomości).
W przypadku korzystania z danej platformy internetowej obowiązują przepisy danej platformy internetowej, a nie niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

4: Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszych usług

Cele przetwarzania danych
Jeśli kontaktujesz się z nami, ponieważ złożyłeś lub chcesz złożyć u nas zamówienie, dane osobowe, które podajesz w swoim zapytaniu, będą przez nas przechowywane. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania i realizacji stosunku umownego. Są to w szczególności imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także inne dane niezbędne do realizacji zamówienia, w zależności od rodzaju i zakresu złożonego lub mającego zostać złożonego zamówienia.

Jeżeli Państwa dane osobowe są nam przekazywane przez osoby trzecie w związku z istniejącym lub przyszłym zamówieniem, przetwarzanie danych służy realizacji zamówienia.

Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO, o ile są Państwo naszymi klientami lub przekazują nam swoje dane osobowe w celu nawiązania przyszłych relacji z klientami. Przetwarzanie tych danych służy realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych.

Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez osoby trzecie w związku z istniejącym lub przyszłym zamówieniem, podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO, tzn. stosunek umowny między nami a osobą trzecią.

Kryteria dotyczące okresu przechowywania
Przechowujemy Państwa dane do momentu zakończenia umowy z uwzględnieniem istniejących obowiązków przechowywania (np. zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

We wszystkich pozostałych kwestiach zastosowanie mają informacje zawarte w punkcie 1.6.

5: Przetwarzanie danych w odniesieniu do wniosków

Cele przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego, o który się Państwo ubiegają (stosunek pracy, stosunek szkoleniowy, stosunek praktykanta lub inny stosunek umowny).

Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO w połączeniu z § 26 BDSG. Jeśli stosunek umowny, o który się Państwo ubiegają, nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu § 26 ust. 8 BDSG (tzn. w szczególności nie jest stosunkiem pracy lub zatrudnieniem w celu kształcenia zawodowego), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DS-GVO. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie innych przepisów prawa pracy, prawa o szkoleniu zawodowym oraz prawa socjalnego. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. c DSGVO.

Kryteria dotyczące okresu przechowywania
Dane osobowe, które są przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego, są z reguły przez nas usuwane, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. W tym względzie czas przechowywania zależy od czasu trwania procesu decyzyjnego.

Jeżeli przesłali nam Państwo niezamówioną aplikację, tzn. aplikację, która nie dotyczy konkretnego stanowiska, które jest przez nas ogłaszane, będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. Powyższe stwierdzenia stosuje się odpowiednio, przy czym z reguły usuwamy Państwa dane, jeżeli naszym zdaniem nie można przewidzieć, że Państwa dane osobowe mogłyby zostać wykorzystane do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego.

W poszczególnych przypadkach może obowiązywać okres przechowywania danych, który wykracza poza decyzję o nawiązaniu stosunku umownego. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy istnieją przesłanki, że będą Państwo dochodzić roszczeń wobec nas. Dane te są następnie przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W tym kontekście kryteria dotyczące okresu przechowywania mogą obejmować ograniczenia czasowe zgodnie z Ogólną Ustawą o Równym Traktowaniu i Ustawą o Sądach Pracy (§ 15 ust. 4 zd. 1 AGG; § 61 b ArbGG), jak również okresy przedawnienia lub ustawowe okresy przechowywania.

We wszystkich pozostałych kwestiach zastosowanie mają informacje zawarte w punkcie 1.6.

6: Przetwarzanie danych w odniesieniu do dostawców, usługodawców i gości

Cele przetwarzania danych
Jeśli kontaktują się Państwo z nami w celu zainicjowania, zawarcia lub wykonania umowy, przetwarzamy przekazane nam dane osobowe w celu podjęcia decyzji, czy chcemy zawrzeć z Państwem taką umowę oraz, w stosownych przypadkach, w celu zawarcia i wykonania takiej umowy. Dotyczy to również sytuacji, w której kontaktujemy się z Państwem z własnej inicjatywy w celu zainicjowania, zawarcia lub wykonania umowy, ponieważ chcielibyśmy wykorzystać Państwa jako dostawcę lub usługodawcę.

Jeżeli odwiedzają Państwo nasze obiekty, w tym nasz teren, jako goście i przekazują nam swoje dane osobowe, na przykład podając swoje nazwisko naszym pracownikom recepcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych służy realizacji naszych praw domicylowych. Chcemy kontrolować, kto wchodzi na teren naszych obiektów i terenów, aby zapobiec nieuprawnionemu wejściu.

Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekazują nam Państwo w celu zainicjowania zawarcia z nami umowy, zawarcia z nami umowy lub wykonania umowy, jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w dalszym ciągu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO, jeżeli przechowujemy Państwa dane osobowe niezbędne do nawiązania kontaktu z Państwem po zakończeniu konkretnej umowy. Mamy uzasadniony interes w tym, aby móc polegać na sprawdzonych dostawcach i usługodawcach.

Jeżeli wjeżdżacie Państwo lub wjeżdżacie na naszą siedzibę lub nasz teren jako goście, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w kontrolowaniu tego, kto wchodzi lub wjeżdża na teren naszej firmy, w tym na nasz teren, w celu zapobiegania przedostawaniu się osób nieupoważnionych.

Kryteria dotyczące okresu przechowywania
Dane osobowe, które są przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego, są z reguły przez nas usuwane, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. W tym względzie czas przechowywania zależy od czasu trwania procesu decyzyjnego. Jeżeli zawarliśmy z Państwem umowę, przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu całkowitego wykonania lub zakończenia umowy oraz do czasu trwania ustawowych obowiązków przechowywania danych.

W pojedynczych przypadkach może powstać okres przechowywania danych, który wykracza poza decyzję o nawiązaniu stosunku umownego lub, po zawarciu takiej umowy, poza jej wykonanie lub rozwiązanie, jeżeli istnieją przesłanki, że będą Państwo dochodzić roszczeń wobec nas. To samo obowiązuje w przypadku, gdy zamierzamy dochodzić roszczeń wobec Państwa. Państwa dane osobowe będą wówczas przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W tym kontekście kryteria dotyczące okresu przechowywania mogą obejmować okresy przedawnienia.

Jeśli jesteś dostawcą lub usługodawcą, z którym współpracujemy wielokrotnie, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wymagane do ponownego kontaktu po zakończeniu konkretnej umowy, aż do momentu, gdy nie będziemy już mogli korzystać z Twoich usług.

Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane osobowe jako odwiedzający, zostaną one z reguły usunięte po zakończeniu Państwa wizyty, chyba że wyraźnie zażądają Państwo dalszego przechowywania swoich danych osobowych, na przykład w celu uzyskania od nas informacji. Dłuższy okres przechowywania danych może być również wymagany w takich przypadkach, jeżeli w danym przypadku istnieją przesłanki, że będą Państwo dochodzić roszczeń wobec nas lub że my będziemy rozważać dochodzenie takich roszczeń. Dane te będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, plus czas trwania istniejących ustawowych okresów przechowywania.

We wszystkich pozostałych kwestiach zastosowanie mają informacje zawarte w punkcie 1.6.

7.1 Google Analytics
Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf dieser Website Google Analytics 4 eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC.
Verantwortliche Stelle 
für Nutzer in der EU/ dem EWR und der Schweiz ist Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“).
Umfang der Verarbeitung
Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung unserer Webseiten durch Sie ermöglichen. Die mittels der Cookies erhobenen Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir nutzen die Funktion User-ID. Mithilfe der User ID können wir einer oder mehreren Sitzungen (und den Aktivitäten innerhalb dieser Sitzungen) eine eindeutige, dauerhafte ID zuweisen und Nutzerverhalten geräteübergreifend analysieren.
Wir nutzen Google Signale. Damit werden in Google Analytics zusätzliche Informationen zu Nutzern erfasst, die personalisierte Anzeigen aktiviert haben (Interessen und demographische Daten) und Anzeigen können in geräteübergreifenden Remarketing-Kampagnen an diese Nutzer ausgeliefert werden.
Bei Google Analytics 4 ist die Anonymisierung von IP-Adressen standardmäßig aktiviert. Aufgrund der IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird laut Google nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Während Ihres Website-Besuchs wird Ihr Nutzerverhalten in Form von „Ereignissen“ erfasst. Ereignisse können sein:
Seitenaufrufe
Erstmaliger Besuch der Website
Start der Sitzung
Ihr „Klickpfad“, Interaktion mit der Website
Scrolls (immer wenn ein Nutzer bis zum Seitenende (90%) scrollt)
Klicks auf externe Links
interne Suchanfragen
Interaktion mit Videos
Dateidownloads
gesehene / angeklickte Anzeigen
Spracheinstellung
Außerdem wird erfasst:
Ihr ungefährer Standort (Region)
Ihre IP-Adresse (in gekürzter Form)
technische Informationen zu Ihrem Browser und den von Ihnen genutzten Endgeräten (z.B. Spracheinstellung, Bildschirmauflösung)
Ihr Internetanbieter
die Referrer-URL (über welche Website/ über welches Werbemittel Sie auf diese Website gekommen sind)
Zwecke der Verarbeitung
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten und um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen. Die durch Google Analytics bereitgestellten Reports dienen der Analyse der Leistung unserer Website und des Erfolgs unserer Marketing-Kampagnen.
Empfänger
Empfänger der Daten sind/können sein
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO)
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Es ist nicht auszuschließen, dass US-amerikanische Behörden auf die bei Google gespeicherten Daten zugreifen.
Drittlandtransfer
Soweit Daten außerhalb der EU/des EWR verarbeitet werden und kein dem europäischen Standard entsprechendes Datenschutzniveau besteht, haben wir zur Herstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus mit dem Dienstleister EU-Standardvertragsklauseln geschlossen. Die Muttergesellschaft von Google Ireland, Google LLC, hat Ihren Sitz in Kalifornien, USA. Eine Übermittlung von Daten in die USA und ein Zugriff US-amerikanischer Behörden auf die bei Google gespeicherten Daten kann nicht ausgeschlossen werden. Die USA gelten derzeit aus datenschutzrechtlicher Sicht als Drittland. Sie haben dort nicht die gleichen Rechte wie innerhalb der EU/ des EWR. Ggf. stehen Ihnen keine Rechtsbehelfe gegen Zugriffe von Behörden zu.
Speicherdauer
Die von uns gesendeten und mit Cookies verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gem. Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO.
Widerruf
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die Cookie-Einstellungen [https://team-black-cat.com/privacy-policy/#consent-change] aufrufen und dort Ihre Auswahl ändern. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt davon unberührt.
Sie können die Speicherung von Cookies auch von vornherein durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wenn Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass alle Cookies abgelehnt werden, kann es jedoch zu Einschränkung von Funktionalitäten auf dieser und anderen Websites kommen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie
a. Ihre Einwilligung in das Setzen des Cookies nicht erteilen oder
b. das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics HIER herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen von Google Analytics und zum Datenschutz bei Google finden Sie unter https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ und unter https://policies.google.com/?hl=de.

 

7.2. Youtube
Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf dieser Website Youtube eingesetzt, ein Videoportal einer Tochterfirma von Google LLC.
Zebco hat keinen Einfluß auf Art und Umfang der durch Google verarbeiteten Daten. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die auf unseren Seiten angebotenen Youtube-Funktionalitäten in eigener Verantwortung nutzen. Dazu geben wir Ihnen folgende Informationen.
Verantwortliche Stelle 
für Nutzer in der EU/ dem EWR und der Schweiz ist Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“).
Umfang der Verarbeitung
Bei der Einwilligung werden die dort aufgeführten Cookies gesetzt, um Ihnen das Abspielen des Youtube-Videos zu ermöglichen.
Beim Abspielen können möglicherweise von Youtube weitere Informationen gesammelt werden wie zum Beispiel Dauer des Abspielens und Unterbrechungen beim Abspielen sowie technische Informationen wie zum Beispiel Browsertyp und Bildschirmauflösung.
Wenn Sie mit einem Youtube- oder Google-Konto angemeldet sind, können die Informationen mit ihrem Youtube- oder Google-Konto verknüpft und dort gespeichert werden.
Auf die hier beispielhaft genannte Datenübermittlung und -verarbeitung hat Zebco keinen Einfluss.
Zwecke der Verarbeitung
YouTube ermöglicht die direkte Einbettung von auf youtube.com veröffentlichten Inhalten in Websites. Die Cookies werden von Youtube/Google verwendet, um besuchte Websites und detaillierte Statistiken über das Nutzerverhalten zu sammeln. Diese Daten können mit den Daten der auf youtube.com und google.com angemeldeten Nutzer verknüpft werden.
Empfänger
Empfänger der Daten sind/können sein
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO)
Andere Google-Unternehmen und Partner
Es ist nicht auszuschließen, dass US-amerikanische Behörden auf die bei Google gespeicherten Daten zugreifen.
Drittlandtransfer
Teilweise werden Informationen an die Muttergesellschaft Google Inc. mit Sitz in den USA, an andere Google-Unternehmen und an externe Partner von Google übermittelt, die sich jeweils außerhalb der Europäischen Union befinden können. Google verwendet dafür von der Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln und verlässt sich auf die von der Europäischen Kommission erlassenen Angemessenheitsbeschlüsse bezüglich bestimmter Länder.

Speicherdauer
Die erhobenen Daten speichert Youtube/Google unterschiedlich lang. Manche Daten können Sie jederzeit löschen, andere werden automatisch nach einer begrenzten Zeit gelöscht und wieder andere werden von Google über längere Zeit gespeichert.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gem. Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO.
Widerruf
Sie können Ihre Einwilligung zu den von uns gesetzten Cookies jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die Cookie-Einstellungen [https://team-black-cat.com/privacy-policy/#consent-change]  aufrufen und dort Ihre Auswahl ändern. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt davon unberührt.
Sie können die Speicherung von Cookies auch von vornherein durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wenn Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass alle Cookies abgelehnt werden, kann es jedoch zu Einschränkung von Funktionalitäten auf dieser und anderen Websites kommen.
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz bei Youtube/Google finden Sie unter https://policies.google.com/?hl=de.

Informationen zu unserem YouTube-Kanal
1. Von YouTube verarbeitete Daten
Die Bundesnetzagentur nutzt einen YouTube-Kanal der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland gehört.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie den hier angebotenen YouTube-Kanal und dessen Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der Funktion „Diskussion“.
Angaben darüber, welche Daten durch Google verarbeitet und zu welchen Zwecken genutzt werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect
Die Bundesnetzagentur hat keinen Einfluss auf Art und Umfang der durch Google verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte. Auch hat sie insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten.
Mit der Verwendung von Google werden Ihre personenbezogenen Daten von Google erfasst, übertragen, gespeichert, offengelegt und verwendet und dabei unabhängig von Ihrem Wohnsitz in die Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem die Google geschäftlich tätig wird, übertragen und dort gespeichert und genutzt. Es findet eine Übermittlung an mit Google verbundene Unternehmen sowie an andere vertrauenswürdige Unternehmen oder Personen, die diese im Auftrag von Google verarbeiten
Google verarbeitet dabei zum einen Ihre freiwillig eingegebenen Daten wie Name und Nutzername, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Auch werden von Google die Inhalte, die Sie bei der Nutzung der Dienste erstellen, hochladen oder von anderen erhalten verarbeitet. Dazu gehören beispielsweise, Fotos und Videos, die Sie speichern, Dokumente und Tabellen, die Sie erstellen, und Kommentare, die Sie zu YouTube-Videos schreiben.
Zum anderen wertet Google aber auch die von Ihnen geteilten Inhalte daraufhin aus, an welchen Themen Sie interessiert sind, speichert und verarbeitet vertrauliche Nachrichten, die Sie direkt an andere Nutzer schicken und kann Ihren Standort anhand von GPS-Daten, Informationen zu Drahtlosnetzwerken oder über Ihre IP- Adresse bestimmen, um Ihnen Werbung oder andere Inhalte zukommen zu lassen.
Zur Auswertung benutzt Google unter Umständen Analyse Tools wie Google- Analytics. Die Bundesnetzagentur hat keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch Google und wurde über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art von Google für den YouTube-Kanal der Bundesnetzagentur eingesetzt werden, hat die Bundesnetzagentur dies weder in Auftrag gegeben oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden die ihr bei der Analyse gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Lediglich bestimmte, die Profile der Abonnenten sind für die Bundesnetzagentur über ihren Account einsehbar. Überdies hat die Bundesnetzagentur keine Möglichkeit, den Einsatz solcher Tools auf ihrem YouTube-Kanal zu verhindern oder abzustellen.
Schließlich erhält Google auch Informationen, wenn Sie z.B. Inhalte ansehen, auch wenn Sie keinen Account erstellt haben. Bei diesen sog. „Log-Daten” kann es sich um die IP-Adresse, den Browsertyp, das Betriebssystem, Informationen zu der zuvor aufgerufenen Website und den von Ihnen aufgerufenen Seiten, Ihrem Standort, Ihrem Mobilfunkanbieter, dem von Ihnen genutzten Endgerät (einschließlich Geräte- ID und Anwendungs-ID), die von Ihnen verwendeten Suchbegriffe und Cookie- Informationen handeln.
Möglichkeiten, die Verarbeitung Ihrer Daten zu beschränken, haben Sie bei den allgemeinen Einstellungen Ihres Google-Accounts. Zusätzlich zu diesen Tools bietet Google auch spezifische Datenschutzeinstellungen zu YouTube an. Mehr dazu erfahren Sie im Leitfaden zum Datenschutz in Google-Produkten von Google:
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de
Weitere Informationen zu diesen Punkten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter dem Begriff „Datenschutzeinstellungen“:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über das Google-Datenschutzformular Informationen anzufordern:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=6370545323842 99914-2421490167&hl=de&rd=2
2. Von der Bundesnetzagentur verarbeitete Daten
Auch die Bundesnetzagentur verarbeitet Ihre Daten, wenn Sie mit uns über YouTube kommunizieren.
Die Verarbeitung erfolgt für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesnetzagentur im Zusammenhang mit den ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben (Art. 6 e Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit dem jeweiligen Fachgesetz).
Empfänger der Daten ist zunächst Google, wo sie ggf. zu eigenen Zwecken und unter der Verantwortung von Goggle an Dritte weitergegeben werden. Empfänger von Veröffentlichungen ist zudem die Öffentlichkeit, also potentiell jedermann.
Zwar erhebt die Bundesnetzagentur selbst keine Daten über ihren YouTube-Kanal. Auch über die Einbindung der YouTube Videos der Bundesnetzagentur auf ihrer Website (https://www.bundesnetzagentur.de) werden nicht die IP-Adressen der Seitenbesucher an die Google übertragen. Insbesondere findet auf der Website keinerlei Tracking statt.
Die von Ihnen bei YouTube eingegebenen Daten, insbesondere Ihr Nutzername und die unter Ihrem Account veröffentlichten Inhalte, werden von uns aber insofern verarbeitet, als wir Ihre Veröffentlichungen unter „Diskussionen“ gegebenenfalls beantworten. Die von Ihnen frei bei YouTube veröffentlichten und verbreiteten Daten werden so von der Bundesnetzagentur in ihr Angebot einbezogen und ihren Followern zugänglich gemacht.

Stand: 01.01.2023

Poproś o wyciąg z danych

Tutaj możesz przeglądać i usuwać swoje prywatne dane


przeprowadzić dochodzenie