Polityka prywatności

Ogólne warunki handlowe


Odpowiedzialny

Zebco Europe GmbH

Autoryzowany przedstawiciel Zebco Europe

Frerk Petersen

info-de@team-black-cat.com

Miejsce jurysdykcji

Tostedt

Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży

Rejestr handlowy w Hamburgu
HRB 115690
VAT ID (VAT): DE815249344
pc. nr 15/200/06923
Dyrektorzy zarządzający: Frerk Petersen, Steven R. Smits, James G. Hillenbrand

Polityka prywatności

Polityka prywatności Zebco Europe GmbH

Dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie www.team-black-cat.com.eu i naszą firmą.

Ochrona Państwa danych osobowych podczas ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej jest dla nas ważnym zagadnieniem. Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie i komfortowo podczas odwiedzania naszej strony.

Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (zwanych dalej również "danymi"), jeżeli

 • odwiedzasz tę stronę,
 • odwiedzisz naszą stronę na Facebooku,
 • korzystasz z naszych usług lub chcesz z nich korzystać w przyszłości,
 • ubiegasz się o pracę lub
 • kontaktujesz się z nami jako dostawca, usługodawca lub gość.

Dane osobowe to wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres i adres e-mail.
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności na podstawie rozporządzenia podstawowego o ochronie danych Unii Europejskiej ("DSGVO") oraz federalnej ustawy o ochronie danych ("BDSG").

1 Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1.1 Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu DSGVO i usługodawcą w rozumieniu niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) jest:

Zebco Europe GmbH,
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt

Tel.: (04182) 2943-0
Faks: (04182) 2943-22

E-mail: info-pl (@) zebco-europe.com

1.2 Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się w następujący sposób:

Zebco Europe GmbH
Inspektor ochrony danych
Elsterbogen 12 - 14
21255 Tostedt

e-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com

1.3 Prawa osób, których dane dotyczą

1.3.1 Informowanie, poprawianie, usuwanie, ograniczanie przetwarzania i przenoszenie danych

Zgodnie z GDPR przysługują Państwu m.in. następujące prawa podmiotu danych:

 • Art. 15 GDPR: Prawo do informacji przysługujące podmiotowi danych
  Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy.
 • Art. 16 DSGVO: Prawo do sprostowania
  Jeżeli dotyczące Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać poprawienia nieprawidłowych informacji lub uzupełnienia niekompletnych.
 • Art. 17 DSGVO: Prawo do usunięcia danych
  Zgodnie z warunkami art. 17 DSGVO, mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Państwa prawo do usunięcia danych zależy między innymi od tego, czy dane dotyczące Państwa są nam nadal potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych.
 • Art. 18 DSGVO: Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Zgodnie z warunkami art. 18 DSGVO, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 • Art. 19 GDPR: Obowiązek zawiadomienia w związku z poprawieniem lub usunięciem danych osobowych lub ograniczeniem ich przetwarzania
  W przypadku skorzystania z któregokolwiek z praw wynikających z art. 16, 17 lub 18 należy poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odbiorcach, jeśli sobie tego życzą.
 • Art. 20 DSGVO: Prawo do przenoszenia danych
  Zgodnie z warunkami art. 20 DSGVO mogą Państwo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo udostępnili w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi danych.

1.3.2 Cofnięcie zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po wyrażeniu przez Państwa takiej zgody. W stosownych przypadkach nie narusza to również dopuszczalności przetwarzania danych na podstawie innych podstaw prawnych. Jeżeli Państwa zgoda była wyłączną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, w szczególności jeżeli nie mamy uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO, usuniemy dane niezwłocznie po odwołaniu Państwa zgody.

1.3.3 Sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych zgodnie z art. 21 GDPR

O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na równowadze interesów (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e lub f DSGVO), mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne, w szczególności w celu wykonania umowy z Państwem, co zostanie przez nas przedstawione w każdym przypadku poniżej. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sprawę pod względem merytorycznym i albo przerwiemy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo przedstawimy Państwu nasze istotne uzasadnione podstawy, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

1.3.3 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych nie jest zgodne z prawem. Adres właściwego dla nas organu nadzorczego to: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

1.4 Odbiornik

Na żądanie użytkownika lub gdy jest to konieczne do realizacji innej umowy z użytkownikiem, lub gdy mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych, będziemy również przekazywać jego dane osobowe stronom trzecim.
W niektórych przypadkach do przetwarzania Państwa danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez nas, są związane naszymi instrukcjami i są regularnie monitorowane.
Mogą to być następujące kategorie odbiorców: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług płatniczych, sądy, urzędy skarbowe, prawnicy, doradcy podatkowi, audytorzy, usługi bankowe, usługi w zakresie naszej administracji finansowej, kurierzy, drukarnie, dostawcy usług kopertowych, dostawcy usług pocztowych, sklepy z listami.
O ile jesteśmy prawnie zobowiązani (np. na podstawie wniosku o udzielenie informacji) do udostępnienia danych organom ścigania lub w ramach postępowania sądowego właściwym organom, przekażemy Państwa dane organom, które wystąpiły z takim wnioskiem.

1.5 Przekazywanie do państw trzecich

Możliwe jest, że w związku ze współpracą opartą na podziale pracy, np. w zakresie dostawców usług IT, w szczególności w zakresie usług w obszarze utrzymania, serwisu i zabezpieczenia systemów informatycznych, powstaje możliwość, że dostęp do Państwa danych osobowych uzyskają pracownicy dostawcy usług w państwie spoza Unii Europejskiej. Jeżeli w tym kraju poziom ochrony danych nie jest porównywalny z poziomem ochrony w Unii Europejskiej i w związku z tym nie istnieje tzw. decyzja Komisji Europejskiej o adekwatności w odniesieniu do tego kraju, będziemy chronić Twoje interesy w zakresie ochrony danych poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych UE wydanych przez Komisję Europejską i uzgodnionych z odbiorcą lub poprzez inne odpowiednie środki. Użytkownik może zażądać od nas kopii standardowych klauzul ochrony danych UE oraz, w stosownych przypadkach, innych zabezpieczeń, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 1.1.
Wszelkie inne przekazywanie Państwa danych osobowych - poza przypadkami wymienionymi w niniejszej polityce prywatności - do innych krajów poza Unią Europejską nie jest zamierzone, ale również - o ile jest zgodne z prawem - nie jest wykluczone.

1.6 Okres przechowywania

Usuwamy Państwa dane osobowe, gdy tylko przestaje istnieć cel ich przechowywania.

Możemy również przechowywać dane, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach UE, ustawach krajowych lub innych przepisach, którym podlegamy. Wyjątki od zasady usuwania danych po osiągnięciu celu mogą wynikać np. z przepisów GDPR oraz przepisów niemieckiego prawa federalnego, w szczególności BDSG. Ponadto usunięcie nie następuje np. tak długo, jak długo istnieją obowiązki przechowywania danych wynikające z prawa handlowego lub podatkowego.
Dłuższe przechowywanie danych może być również konieczne w pojedynczych przypadkach ze względu na dochodzenie lub ewentualne dochodzenie roszczeń wobec nas w związku z umową lub działaniami przedumownymi.

1.7 Obowiązek przekazywania danych osobowych

Nie są Państwo ani prawnie, ani umownie zobowiązani do przekazywania nam danych osobowych. Jeżeli jednak chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, w szczególności umowę o dostawę towarów, z reguły wymagane jest podanie przez Państwa danych osobowych. Jeżeli w indywidualnym przypadku nie przekażesz nam danych osobowych, może to uniemożliwić zawarcie z nami umowy .
To samo dotyczy sytuacji, gdy chcą Państwo skorzystać z usług na naszej stronie internetowej, takich jak formularz kontaktowy lub konto klienta.

1.8 Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać Państwa dane osobowe w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich, podejmując wszelkie środki techniczne i organizacyjne. Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, dlatego zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą.
Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces składania zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii SSL.

1.9 Cele, podstawy prawne i kryteria dotyczące okresu przechowywania poszczególnych czynności przetwarzania danych

Informacje o celach, podstawach prawnych i kryteriach dotyczących okresu przechowywania poszczególnych czynności związanych z przetwarzaniem danych podajemy poniżej:

 • Rozdział 2: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej,
 • Sekcja 3: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku,
 • Sekcja 4: Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszych usług,
 • Sekcja 5: Przetwarzanie danych w odniesieniu do wniosków i
 • Sekcja 6: Przetwarzanie danych w odniesieniu do dostawców, usługodawców i gości.

2. przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

2.1 Przetwarzanie danych przekazywanych w tle

Rodzaj i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową wyłącznie w celu uzyskania informacji, czy też korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług (np. formularza kontaktowego, sklepu internetowego) na naszej stronie internetowej.

Podczas czysto informacyjnego korzystania z naszych stron internetowych, tzn. gdy nie dokonują Państwo rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, zbieramy następujące dane i zapisujemy je w plikach logowania naszego systemu. Obejmuje to następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść wniosku (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/HTTP
 • Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Przeglądarka, język i wersja oprogramowania przeglądarki

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (adres IP) jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych służy nam do wyświetlania Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa tej strony. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.

Anonimowe dane z plików dziennika są przechowywane oddzielnie od danych osobowych podawanych przez użytkownika. Te anonimowo zebrane dane i informacje są przez nas oceniane z jednej strony statystycznie, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

2.2 Ciasteczka

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w odniesieniu do używanej przeglądarki i które dostarczają stronie ustawiającej cookie (w tym przypadku nam) pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby strona jako całość była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna. Używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika przy kolejnych wizytach, jeśli posiada on u nas zdjęcie klienta lub korzysta z systemu koszyka zakupów.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej: pliki cookie przejściowe i trwałe.

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie Państwa komputera przy ponownym wejściu na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

2.3 Portal B2B

Jeśli jesteś naszym klientem biznesowym (sprzedawcą detalicznym), portal B2B na naszej stronie internetowej www.zebco-europe.com jest do Twojej dyspozycji.

2.3.1 Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym portalu B2B, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Państwa danych, które są nam potrzebne do realizacji Państwa zamówienia. Dane obowiązkowe wymagane do realizacji umów, w szczególności nazwisko, adres i dane płatnicze, są oznaczone oddzielnie, pozostałe dane są dobrowolne. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane płatnicze do naszego banku macierzystego. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.
.

2.3.1 Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do naszego portalu B2B, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Państwa danych, które są nam potrzebne do realizacji Państwa zamówienia. Dane obowiązkowe wymagane do realizacji umów, w szczególności nazwisko, adres i dane płatnicze, są oznaczone oddzielnie, pozostałe dane są dobrowolne. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane płatnicze do naszego banku macierzystego. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.

2.3.3 Przechowujemy Państwa dane zgodnie z punktem 1.6. Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego, jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

2.4 Formularz kontaktowy, kontakt mailowy, telefoniczny

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. W przypadku skorzystania z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Dane te to imię i nazwisko oraz adres e-mail. W momencie wysyłania wiadomości zapisywany jest również Twój adres IP oraz data i godzina wysłania.
Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu. W takim przypadku Państwa dane osobowe przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną zachowane.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy lub telefoniczny ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO.

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych i ewentualnie z Państwa e-maila/telefonu służy nam wyłącznie do opracowania kontaktu. W przypadku kontaktu (poprzez e-mail, telefon, formularz kontaktowy) stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularzy kontaktowych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

2.5 Biuletyn informacyjny

Kiedy zapisujesz się do naszego newslettera, wykorzystujemy Twój adres e-mail do wysyłania Ci dodatkowych informacji o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Po rejestracji wysyłamy link potwierdzający na podany przez Ciebie adres e-mail. Dopiero po kliknięciu na ten link potwierdzający otrzymają Państwo nasz newsletter.

2.6 Google Analytics i inne usługi internetowe

Ta strona korzysta z Google Analytics i innych usług internetowych. Szczegóły na ten temat można znaleźć w rozdziale 7.

3: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych w sieciach i platformach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i na platformach, aby móc się z Państwem komunikować i informować o naszych usługach. Przy wywoływaniu odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych odpowiednich operatorów.
O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych (np. piszą posty na naszych stronach internetowych lub wysyłają nam wiadomości).
W przypadku korzystania z danej platformy internetowej obowiązują przepisy danej platformy internetowej, a nie niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

4: Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszych usług

Cele przetwarzania danych
Jeśli kontaktujesz się z nami, ponieważ złożyłeś lub chcesz złożyć u nas zamówienie, dane osobowe, które podajesz w swoim zapytaniu, będą przez nas przechowywane. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania i realizacji stosunku umownego. Są to w szczególności imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także inne dane niezbędne do realizacji zamówienia, w zależności od rodzaju i zakresu złożonego lub mającego zostać złożonego zamówienia.

Jeżeli Państwa dane osobowe są nam przekazywane przez osoby trzecie w związku z istniejącym lub przyszłym zamówieniem, przetwarzanie danych służy realizacji zamówienia.

Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO, o ile są Państwo naszymi klientami lub przekazują nam swoje dane osobowe w celu nawiązania przyszłych relacji z klientami. Przetwarzanie tych danych służy realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych.

Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez osoby trzecie w związku z istniejącym lub przyszłym zamówieniem, podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO, tzn. stosunek umowny między nami a osobą trzecią.

Kryteria dotyczące okresu przechowywania
Przechowujemy Państwa dane do momentu zakończenia umowy z uwzględnieniem istniejących obowiązków przechowywania (np. zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

We wszystkich pozostałych kwestiach zastosowanie mają informacje zawarte w punkcie 1.6.

5: Przetwarzanie danych w odniesieniu do wniosków

Cele przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego, o który się Państwo ubiegają (stosunek pracy, stosunek szkoleniowy, stosunek praktykanta lub inny stosunek umowny).

Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO w połączeniu z § 26 BDSG. Jeśli stosunek umowny, o który się Państwo ubiegają, nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu § 26 ust. 8 BDSG (tzn. w szczególności nie jest stosunkiem pracy lub zatrudnieniem w celu kształcenia zawodowego), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DS-GVO. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie innych przepisów prawa pracy, prawa o szkoleniu zawodowym oraz prawa socjalnego. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. c DSGVO.

Kryteria dotyczące okresu przechowywania
Dane osobowe, które są przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego, są z reguły przez nas usuwane, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. W tym względzie czas przechowywania zależy od czasu trwania procesu decyzyjnego.

Jeżeli przesłali nam Państwo niezamówioną aplikację, tzn. aplikację, która nie dotyczy konkretnego stanowiska, które jest przez nas ogłaszane, będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. Powyższe stwierdzenia stosuje się odpowiednio, przy czym z reguły usuwamy Państwa dane, jeżeli naszym zdaniem nie można przewidzieć, że Państwa dane osobowe mogłyby zostać wykorzystane do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego.

W poszczególnych przypadkach może obowiązywać okres przechowywania danych, który wykracza poza decyzję o nawiązaniu stosunku umownego. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy istnieją przesłanki, że będą Państwo dochodzić roszczeń wobec nas. Dane te są następnie przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W tym kontekście kryteria dotyczące okresu przechowywania mogą obejmować ograniczenia czasowe zgodnie z Ogólną Ustawą o Równym Traktowaniu i Ustawą o Sądach Pracy (§ 15 ust. 4 zd. 1 AGG; § 61 b ArbGG), jak również okresy przedawnienia lub ustawowe okresy przechowywania.

We wszystkich pozostałych kwestiach zastosowanie mają informacje zawarte w punkcie 1.6.

6: Przetwarzanie danych w odniesieniu do dostawców, usługodawców i gości

Cele przetwarzania danych
Jeśli kontaktują się Państwo z nami w celu zainicjowania, zawarcia lub wykonania umowy, przetwarzamy przekazane nam dane osobowe w celu podjęcia decyzji, czy chcemy zawrzeć z Państwem taką umowę oraz, w stosownych przypadkach, w celu zawarcia i wykonania takiej umowy. Dotyczy to również sytuacji, w której kontaktujemy się z Państwem z własnej inicjatywy w celu zainicjowania, zawarcia lub wykonania umowy, ponieważ chcielibyśmy wykorzystać Państwa jako dostawcę lub usługodawcę.

Jeżeli odwiedzają Państwo nasze obiekty, w tym nasz teren, jako goście i przekazują nam swoje dane osobowe, na przykład podając swoje nazwisko naszym pracownikom recepcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych służy realizacji naszych praw domicylowych. Chcemy kontrolować, kto wchodzi na teren naszych obiektów i terenów, aby zapobiec nieuprawnionemu wejściu.

Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekazują nam Państwo w celu zainicjowania zawarcia z nami umowy, zawarcia z nami umowy lub wykonania umowy, jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w dalszym ciągu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO, jeżeli przechowujemy Państwa dane osobowe niezbędne do nawiązania kontaktu z Państwem po zakończeniu konkretnej umowy. Mamy uzasadniony interes w tym, aby móc polegać na sprawdzonych dostawcach i usługodawcach.

Jeżeli wjeżdżacie Państwo lub wjeżdżacie na naszą siedzibę lub nasz teren jako goście, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w kontrolowaniu tego, kto wchodzi lub wjeżdża na teren naszej firmy, w tym na nasz teren, w celu zapobiegania przedostawaniu się osób nieupoważnionych.

Kryteria dotyczące okresu przechowywania
Dane osobowe, które są przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego, są z reguły przez nas usuwane, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. W tym względzie czas przechowywania zależy od czasu trwania procesu decyzyjnego. Jeżeli zawarliśmy z Państwem umowę, przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu całkowitego wykonania lub zakończenia umowy oraz do czasu trwania ustawowych obowiązków przechowywania danych.

W pojedynczych przypadkach może powstać okres przechowywania danych, który wykracza poza decyzję o nawiązaniu stosunku umownego lub, po zawarciu takiej umowy, poza jej wykonanie lub rozwiązanie, jeżeli istnieją przesłanki, że będą Państwo dochodzić roszczeń wobec nas. To samo obowiązuje w przypadku, gdy zamierzamy dochodzić roszczeń wobec Państwa. Państwa dane osobowe będą wówczas przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W tym kontekście kryteria dotyczące okresu przechowywania mogą obejmować okresy przedawnienia.

Jeśli jesteś dostawcą lub usługodawcą, z którym współpracujemy wielokrotnie, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wymagane do ponownego kontaktu po zakończeniu konkretnej umowy, aż do momentu, gdy nie będziemy już mogli korzystać z Twoich usług.

Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane osobowe jako odwiedzający, zostaną one z reguły usunięte po zakończeniu Państwa wizyty, chyba że wyraźnie zażądają Państwo dalszego przechowywania swoich danych osobowych, na przykład w celu uzyskania od nas informacji. Dłuższy okres przechowywania danych może być również wymagany w takich przypadkach, jeżeli w danym przypadku istnieją przesłanki, że będą Państwo dochodzić roszczeń wobec nas lub że my będziemy rozważać dochodzenie takich roszczeń. Dane te będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, plus czas trwania istniejących ustawowych okresów przechowywania.

We wszystkich pozostałych kwestiach zastosowanie mają informacje zawarte w punkcie 1.6.

7 Google Analytics i inne usługi internetowe

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu Zebco Europe GmbH, jako operatora tej strony internetowej, Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Można również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na następujący link: Deactivate collection of data by Google Analytics for this website.
Ustawia to tzw. plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej strony internetowej i jest zapisywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie w tej przeglądarce, plik cookie opt-out musi zostać ustawiony ponownie.

Zwracamy uwagę na to, że kod "gat._anonymizelp();" został dodany do Google Analytics na tej stronie internetowej, aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Dalsze informacje od zewnętrznego dostawcy usług Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001 można znaleźć na stronie internetowej
na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=delub
na stroniehttp://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
(ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych).

Obecnie nie są wykorzystywane żadne inne usługi sieciowe.

Poproś o wyciąg z danych

Tutaj możesz przeglądać i usuwać swoje prywatne dane


przeprowadzić dochodzenie