Privacybeleid

Algemene voorwaarden


Privacybeleid

Privacybeleid Zebco Europe GmbH

Dank u voor uw interesse in onze online aanwezigheid www.team-black-cat.com.eu en in ons bedrijf.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken ter gelegenheid van uw bezoek aan onze homepage is voor ons een belangrijke zorg. Wij willen dat u zich veilig en op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt.

Hierna informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) indien

 • dat u deze website bezoekt,
 • bezoekt u onze Facebook-pagina,
 • u onze diensten gebruikt of in de toekomst wilt gebruiken,
 • u solliciteert naar werk of
 • u contact met ons opneemt als leverancier, dienstverlener of bezoeker.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. uw naam, adres en e-mailadres.
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, met name op basis van de basisverordening gegevensbescherming van de Europese Unie ("DSGVO") en het Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG").

1 Algemene informatie over de gegevensverwerking

1.1 Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke partij in de zin van de DSGVO en dienstverlener in de zin van de Duitse Telemediawet (TMG) is:

Zebco Europe GmbH,
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt

Tel.: (04182) 2943-0
Fax: (04182) 2943-22

E-mail: info-en (@) zebco-europe.com

1.2 Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken

Zebco Europe GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Elsterbogen 12 - 14
21255 Tostedt

e-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com

1.3 Rechten van de betrokkene

1.3.1 Informatie, correctie, wissen, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid

Volgens de GDPR heeft u onder meer recht op de volgende rechten van de betrokkene:

 • Art. 15 GDPR: Recht op informatie van de betrokkene
  U hebt het recht om van ons te vernemen welke persoonsgegevens wij verwerken.
 • Art. 16 DSGVO: Recht op rectificatie
  Indien de gegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken dat onjuiste informatie wordt gecorrigeerd of dat onvolledige informatie wordt aangevuld.
 • Art. 17 DSGVO: Recht op verwijdering
  Onder de voorwaarden van art. 17 DSGVO kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw recht om gegevens te wissen hangt onder meer af van de vraag of wij de gegevens over u nog nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Art. 18 DSGVO: Recht op beperking van de verwerking
  Onder de voorwaarden van art. 18 DSGVO kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens.
 • Art. 19 GDPR: Kennisgevingsplicht in verband met de rectificatie of wissing van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking
  Indien u een van de rechten op grond van artikel 16, 17 of 18 uitoefent, moeten alle ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt, worden ingelicht, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht op de hoogte te worden gebracht van de ontvangers, indien u dat wenst.
 • Art. 20 DSGVO: Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Onder de voorwaarden van art. 20 DSGVO kunt u uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

1.3.2 Intrekking van de toestemming

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u die aan ons hebt meegedeeld. In voorkomend geval blijft de toelaatbaarheid van de verwerking van de gegevens op basis van andere rechtsgronden eveneens onverlet. Indien uw toestemming de exclusieve rechtsgrondslag was voor de verwerking van uw gegevens, met name indien er van onze kant geen legitiem belang is voor de verwerking overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, zullen wij de gegevens onmiddellijk wissen nadat wij uw toestemming hebben ingetrokken.

1.3.3 Bezwaar tegen bepaalde verwerkingen op grond van artikel 21 van de GDPR

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. e of f DSGVO), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Dit is het geval indien de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen wij hieronder per geval zullen uiteenzetten. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de zaak op haar merites beoordelen en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

1.3.3 Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens niet rechtmatig is. Het adres van de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

1.4 Ontvanger

Indien u daarom verzoekt of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een ander contract met u, of indien wij een rechtmatig belang hebben bij de overdracht van gegevens, zullen wij uw persoonsgegevens ook aan derden doorgeven.
In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
Dit kunnen de volgende categorieën ontvangers zijn: IT-dienstverleners, betalingsdienstverleners, rechtbanken, belastingkantoren, advocaten, belastingconsulenten, accountants, bankdiensten, diensten op het gebied van onze financiële administratie, koeriers, drukkers, aanbieders van enveloppen, postdienstverleners, briefwinkels.
Voor zover wij wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld op grond van een verzoek om informatie) om gegevens vrij te geven aan wetshandhavingsinstanties of in het kader van een gerechtelijke procedure aan de bevoegde autoriteiten, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de verzoekende instanties.

1.5 Toezending aan derde landen

Het is mogelijk dat als gevolg van samenwerking op basis van arbeidsverdeling, bijvoorbeeld op het gebied van IT-dienstverleners, in het bijzonder met betrekking tot diensten op het gebied van onderhoud, service en beveiliging van IT-systemen, de mogelijkheid ontstaat dat uw persoonsgegevens toegankelijk zijn voor werknemers van een dienstverlener in een land buiten de Europese Unie. Indien dat land geen niveau van gegevensbescherming heeft dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie en er bijgevolg geen zogenaamd besluit van adequaatheid bestaat van de Europese Commissie met betrekking tot dat land, zullen wij uw gegevensbeschermingsbelangen beschermen door het aangaan van zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de EU die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd en met de ontvanger zijn overeengekomen, of met andere passende middelen. U kunt een kopie van de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU en, indien van toepassing, van de andere waarborgen bij ons opvragen via de contactgegevens in punt 1.1.
Elke andere overdracht van uw persoonsgegevens - behalve in de gevallen die in dit privacybeleid worden genoemd - naar andere landen buiten de Europese Unie is niet bedoeld, maar ook - indien deze rechtmatig is - niet uitgesloten.

1.6 Bewaartermijn

Wij wissen uw persoonsgegevens zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is.

Wij kunnen ook gegevens opslaan indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in EU-regelgeving, nationale wetten of andere regelgeving waaraan wij zijn onderworpen. Uitzonderingen op het beginsel van verwijdering nadat het doel is bereikt, kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit de bepalingen van de GDPR en de bepalingen van het Duitse federale recht, in het bijzonder het BDSG. Voorts vindt verwijdering niet plaats zolang er bijvoorbeeld bewaarplichten bestaan krachtens handels- of belastingwetgeving.
Een langere bewaring kan in individuele gevallen ook noodzakelijk zijn wegens het instellen of mogelijk instellen van vorderingen tegen ons in verband met een contract of precontractuele maatregelen.

1.7 Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken. Indien u echter een contract met ons wenst te sluiten, in het bijzonder contracten voor de levering van goederen, is de verstrekking van persoonsgegevens door u gewoonlijk vereist. Indien u ons in een individueel geval geen persoonsgegevens verstrekt, kan het zijn dat u geen contract met ons kunt sluiten .
Hetzelfde geldt indien u gebruik wenst te maken van diensten op onze website, zoals ons contactformulier of klantenaccount.

1.8 Veiligheid

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens op zodanige wijze op te slaan dat zij niet toegankelijk zijn voor derden door het nemen van alle technische en organisatorische maatregelen. Wij kunnen geen volledige gegevensbeveiliging garanderen bij communicatie per e-mail, dus raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post te versturen.
Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met SSL-technologie.

1.9 Doeleinden, rechtsgrondslagen en criteria voor de bewaartermijn van individuele gegevensverwerkingsactiviteiten

Hierna wordt informatie verstrekt over de respectieve doeleinden, rechtsgrondslagen en criteria voor de opslagperiode van de afzonderlijke gegevensverwerkingsactiviteiten:

 • Deel 2: Gegevensverwerking bij bezoek aan onze website,
 • Deel 3: Gegevensverwerking bij bezoek aan onze Facebook-pagina,
 • Deel 4: Gegevensverwerking in verband met het gebruik van onze diensten,
 • Afdeling 5: Gegevensverwerking in verband met aanvragen en
 • Afdeling 6: Gegevensverwerking met betrekking tot leveranciers, dienstverleners en bezoekers.

2. gegevensverwerking bij bezoek aan onze website

2.1 Verwerking van gegevens die op de achtergrond worden doorgegeven

Het type en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens verschillen naargelang u onze website alleen bezoekt om informatie op te vragen of gebruik maakt van diensten die wij op onze website aanbieden (bijv. ons contactformulier, onze webshop).

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze internetpagina's, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij de volgende gegevens en slaan deze op in de logbestanden van ons systeem. Dit omvat de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgebrachte hoeveelheid gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (IP-adres) is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. De verwerking van persoonsgegevens dient ons om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en de veiligheid van deze website te verzekeren. Dit is ook ons rechtmatig belang bij de verwerking van deze gegevens.

De anonieme gegevens van de logbestanden worden gescheiden van de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door ons enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds met het oog op een betere gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

2.2 Cookies

Naast de hierboven vermelde gegevens worden op uw computer zogenaamde cookies opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij worden gebruikt om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een klantenfoto bij ons hebt of het systeem met het winkelmandje gebruikt.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht: tijdelijke cookies en blijvende cookies.

Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt uw browserinstellingen aan uw voorkeuren aanpassen en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u dan wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Zur Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien (Tracking-Pixel, Web-Beacons etc.) und diesbezüglicher Einwilligungen setzen wir das Consent Tool „Real Cookie Banner“ ein. Details zur Funktionsweise von „Real Cookie Banner“ findest du unter <a href=“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“ rel=“noreferrer“ target=“_blank“>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse ist die Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien und der diesbezüglichen Einwilligungen.

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder vertraglich vorgeschrieben noch für den Abschluss eines Vertrages notwendig. Du bist nicht verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn du die personenbezogenen Daten nicht bereitstellst, können wir deine Einwilligungen nicht verwalten.

 

2.3 B2B-portaal

Als u een zakelijke klant (detailhandelaar) van ons bent, is het B2B-portaal op onze website www.zebco-europe.com voor u beschikbaar.

2.3.1 Indien u een bestelling wilt plaatsen in ons B2B-portaal, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van contracten, met name uw naam, adres en betalingsgegevens, zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.
.

2.3.1 Indien u toegang wenst te krijgen tot ons B2B-portaal, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van contracten, met name uw naam, adres en betalingsgegevens, zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

2.3.3 Wij slaan uw gegevens op in overeenstemming met paragraaf 1.6. Vanwege commerciële en fiscale wettelijke vereisten zijn wij verplicht om uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar op te slaan.

2.4 Contactformulier, e-mail contact, telefoon

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt om ons elektronisch te contacteren. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn uw voor- en achternaam en uw e-mailadres. Op het moment van verzending van het bericht worden ook uw IP-adres en de datum en tijd van verzending opgeslagen.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. In dat geval worden uw persoonsgegevens die samen met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail of van een telefoongesprek worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO). Indien het e-mailcontact of telefoongesprek gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker en, indien van toepassing, uw e-mail/oproep dient ons uitsluitend voor de afhandeling van het contact. In het geval van contact (per e-mail, telefoon, contactformulier) vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van de contactformulieren te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

2.5 Newsletter
Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen zusätzliche Informationen über Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen, die für Sie von Interesse sein könnten. Nach der Anmeldung senden wir an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink. Erst nachdem Sie diesen Bestätigungslink angeklickt haben, erhalten Sie unseren Newsletter. Wenn Sie den Bestätigungslink nicht anklicken, wird Ihre Anmeldung verworfen und Ihre Daten gelöscht.

Die Verarbeitung zum Zweck des Newsletterversands erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie den Link zur Abmeldung in einem Newsletter betätigen.

2.6 Tackle-Box
Um Produktbewertungen und Rezessionen schreiben zu können, müssen Sie sich einmal bei uns auf der Seite anmelden und registrieren. Mit welchem Namen Sie etwas publizieren wollen, können Sie sich dabei aussuchen. Nach der Anmeldung senden wir an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink. Erst nachdem Sie diesen Bestätigungslink angeklickt haben, können Sie hier Produktbewertungen und Rezensionen schreiben. Wenn Sie den Bestätigungslink nicht anklicken, wird Ihre Anmeldung verworfen und Ihre Daten gelöscht.
Die Verarbeitung zum Zweck des Schreibens von Produktbewertungen und Rezensionen erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie uns eine Mail an info-de@zebco-europe.com schicken. Ihr Tackle-Box-Zugang wird dann mit all Ihren Daten und Rezensionen gelöscht.

2.7 Google Analytics und andere Webdienste

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en andere webdiensten. De details hiervan zijn te vinden in hoofdstuk 7

3: Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om met u te communiceren en om u daar te kunnen informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.
Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms (bijv. berichten schrijven op onze online aanwezigheden of ons berichten sturen).
Voor het gebruik van het desbetreffende onlineplatform gelden de bepalingen van het desbetreffende onlineplatform en niet deze gegevensbeschermingsverklaring.

4: Gegevensverwerking in verband met het gebruik van onze diensten

Doeleinden van de gegevensverwerking
Indien u contact met ons opneemt omdat u een bestelling bij ons heeft geplaatst of wenst te plaatsen, zullen de persoonsgegevens die u bij uw aanvraag verstrekt door ons worden opgeslagen. Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de contractuele relatie. Dit zijn met name uw voor- en achternaam en uw contactgegevens, alsmede andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelling, afhankelijk van de aard en de omvang van de geplaatste of nog te plaatsen bestelling.

Indien uw persoonsgegevens door derden aan ons worden doorgegeven in verband met een bestaande of toekomstige bestelling, dient de gegevensverwerking voor de uitvoering van de bestelling.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO, voor zover u klant bij ons bent of ons uw persoonsgegevens verstrekt met het oog op het aangaan van een toekomstige klantrelatie. De verwerking van deze gegevens dient ter uitvoering van een overeenkomst of is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven door derden in verband met een bestaande of toekomstige bestelling, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens eveneens Art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO, d.w.z. de contractuele relatie tussen ons en de derde partij.

Criteria voor de opslagperiode
Wij bewaren uw gegevens tot de beëindiging van het contract plus de bestaande bewaarplichten (bv. volgens de handels- en belastingwetgeving).

In alle andere opzichten is de informatie van punt 1.6 van toepassing.

5: Gegevensverwerking in verband met aanvragen

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt met het oog op een besluit over de totstandkoming van een contractuele relatie waarvoor u hebt gesolliciteerd (arbeidsrelatie, opleidingsrelatie, stagerelatie of andere contractuele relatie).

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO juncto art. 26 BDSG. Indien de contractuele relatie waarvoor u heeft gesolliciteerd geen arbeidsverhouding is in de zin van § 26 lid 8 BDSG (d.w.z. in het bijzonder geen arbeidsverhouding of tewerkstelling met het oog op een beroepsopleiding), is artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b DS-GVO de rechtsgrondslag. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op grond van andere bepalingen van het arbeidsrecht, het beroepsopleidingsrecht en het sociaal recht. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, is deze verwerking gebaseerd op Art. 6 (1) zin 1 lit. c DSGVO.

Criteria voor de opslagperiode
Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het nemen van een besluit over het aangaan van een contractuele relatie worden door ons in de regel gewist wanneer de verwerking niet langer vereist is voor het nemen van een besluit over het aangaan van een contractuele relatie. In dit verband hangt de duur van de opslag af van de duur van het besluitvormingsproces.

Indien u ons een open sollicitatie hebt gestuurd - d.w.z. een sollicitatie die geen verband houdt met een specifieke functie die door ons wordt geadverteerd - zullen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om te kunnen beslissen over het aangaan van een contractuele relatie. De bovenstaande verklaringen zijn dienovereenkomstig van toepassing, waarbij wij uw gegevens in het algemeen zullen wissen indien het naar onze mening niet voorzienbaar is dat uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te beslissen over het aangaan van een contractuele relatie.

In individuele gevallen kan er een bewaartermijn zijn die verder gaat dan het besluit over de totstandbrenging van een contractuele relatie. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien er aanwijzingen zijn dat u vorderingen tegen ons zult instellen. De gegevens worden vervolgens bewaard zolang als nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken. In dit verband kunnen als criteria voor de bewaartermijn de termijnen overeenkomstig de Algemene wet gelijke behandeling en de Arbeidsrechtwet (§ 15 lid 4 zin 1 AGG; § 61 b ArbGG) alsmede verjaringstermijnen of wettelijke bewaartermijnen gelden.

In alle andere opzichten is de informatie van punt 1.6 van toepassing.

6: Gegevensverwerking met betrekking tot leveranciers, dienstverleners en bezoekers

Doeleinden van de gegevensverwerking
Indien u contact met ons opneemt om een contract te initiëren, te sluiten of uit te voeren, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt om te beslissen of wij een dergelijk contract met u wensen te sluiten en, indien van toepassing, om een dergelijk contract te sluiten en uit te voeren. Dit geldt ook wanneer wij op eigen initiatief contact met u opnemen om een contract te initiëren, te sluiten of uit te voeren omdat wij u als leverancier of dienstverlener willen gebruiken.

Indien u ons terrein, met inbegrip van ons terrein, als bezoeker bezoekt en ons persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld door uw naam aan ons receptiepersoneel te geven, dient de verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitoefening van onze domicilierechten. Wij willen controleren wie onze gebouwen en terreinen betreedt om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt om het sluiten van een overeenkomst met ons te initiëren, een overeenkomst met ons te sluiten of een overeenkomst uit te voeren, is artikel 6 (1), zin 1, lit. b DSGVO.

De rechtsgrondslag voor de verwerking blijft artikel 6 (1), zin 1, lit. b DSGVO, indien wij uw persoonsgegevens opslaan die nodig zijn om na de beëindiging van een specifiek contract contact met u op te nemen. Wij hebben er een legitiem belang bij te kunnen vertrouwen op beproefde leveranciers en dienstverleners.

Indien u ons bedrijfsterrein of ons terrein als bezoeker betreedt of betreedt, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens artikel 6, lid 1, zin 1, sub f, DSGVO. Wij hebben er een legitiem belang bij te controleren wie ons terrein, met inbegrip van ons terrein, betreedt of er binnenrijdt, om te voorkomen dat onbevoegden het terrein betreden.

Criteria voor de opslagperiode
Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het nemen van een besluit over het aangaan van een contractuele relatie worden door ons in de regel gewist wanneer de verwerking niet langer vereist is voor het nemen van een besluit over het aangaan van een contractuele relatie. In dit verband hangt de duur van de opslag af van de duur van het besluitvormingsproces. Indien wij met u een contract hebben gesloten, bewaren wij uw persoonsgegevens tot de volledige uitvoering of beëindiging van het contract plus de duur van de wettelijke bewaarplicht.

In individuele gevallen kan een bewaartermijn ontstaan die zich uitstrekt tot na het besluit over de totstandkoming van een contractuele relatie of, na de sluiting van een dergelijk contract, tot na de uitvoering of beëindiging ervan, indien er aanwijzingen zijn dat u aanspraken jegens ons zult doen gelden. Hetzelfde geldt voor het geval dat wij voornemens zijn vorderingen tegen u in te stellen. Uw persoonsgegevens worden dan zo lang bewaard als nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. In dit verband kunnen de criteria voor de opslagperiode de verjaringstermijnen omvatten.

Indien u een leverancier of dienstverlener bent met wie wij herhaaldelijk samenwerken, bewaren wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor herhaald contact na de beëindiging van een specifiek contract, totdat wij niet langer van uw diensten gebruik kunnen maken.

Indien u ons als bezoeker persoonlijke gegevens over u hebt verstrekt, worden uw persoonlijke gegevens in het algemeen na afloop van uw bezoek gewist, tenzij u ons uitdrukkelijk hebt verzocht uw persoonlijke gegevens te blijven bewaren, bijvoorbeeld om informatie van ons te verkrijgen. Een langere opslagperiode kan in deze gevallen ook vereist zijn indien er in het individuele geval aanwijzingen zijn dat u vorderingen tegen ons zult instellen of dat wij zullen overwegen dergelijke vorderingen in te stellen. De gegevens worden dan zo lang bewaard als nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken, plus de duur van eventuele bestaande wettelijke bewaringstermijnen.

In alle andere opzichten is de informatie van punt 1.6 van toepassing.

7.1 Google Analytics
Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf dieser Website Google Analytics 4 eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC.
Verantwortliche Stelle 
für Nutzer in der EU/ dem EWR und der Schweiz ist Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“).
Umfang der Verarbeitung
Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung unserer Webseiten durch Sie ermöglichen. Die mittels der Cookies erhobenen Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir nutzen die Funktion User-ID. Mithilfe der User ID können wir einer oder mehreren Sitzungen (und den Aktivitäten innerhalb dieser Sitzungen) eine eindeutige, dauerhafte ID zuweisen und Nutzerverhalten geräteübergreifend analysieren.
Wir nutzen Google Signale. Damit werden in Google Analytics zusätzliche Informationen zu Nutzern erfasst, die personalisierte Anzeigen aktiviert haben (Interessen und demographische Daten) und Anzeigen können in geräteübergreifenden Remarketing-Kampagnen an diese Nutzer ausgeliefert werden.
Bei Google Analytics 4 ist die Anonymisierung von IP-Adressen standardmäßig aktiviert. Aufgrund der IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird laut Google nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Während Ihres Website-Besuchs wird Ihr Nutzerverhalten in Form von „Ereignissen“ erfasst. Ereignisse können sein:
Seitenaufrufe
Erstmaliger Besuch der Website
Start der Sitzung
Ihr „Klickpfad“, Interaktion mit der Website
Scrolls (immer wenn ein Nutzer bis zum Seitenende (90%) scrollt)
Klicks auf externe Links
interne Suchanfragen
Interaktion mit Videos
Dateidownloads
gesehene / angeklickte Anzeigen
Spracheinstellung
Außerdem wird erfasst:
Ihr ungefährer Standort (Region)
Ihre IP-Adresse (in gekürzter Form)
technische Informationen zu Ihrem Browser und den von Ihnen genutzten Endgeräten (z.B. Spracheinstellung, Bildschirmauflösung)
Ihr Internetanbieter
die Referrer-URL (über welche Website/ über welches Werbemittel Sie auf diese Website gekommen sind)
Zwecke der Verarbeitung
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten und um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen. Die durch Google Analytics bereitgestellten Reports dienen der Analyse der Leistung unserer Website und des Erfolgs unserer Marketing-Kampagnen.
Empfänger
Empfänger der Daten sind/können sein
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO)
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Es ist nicht auszuschließen, dass US-amerikanische Behörden auf die bei Google gespeicherten Daten zugreifen.
Drittlandtransfer
Soweit Daten außerhalb der EU/des EWR verarbeitet werden und kein dem europäischen Standard entsprechendes Datenschutzniveau besteht, haben wir zur Herstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus mit dem Dienstleister EU-Standardvertragsklauseln geschlossen. Die Muttergesellschaft von Google Ireland, Google LLC, hat Ihren Sitz in Kalifornien, USA. Eine Übermittlung von Daten in die USA und ein Zugriff US-amerikanischer Behörden auf die bei Google gespeicherten Daten kann nicht ausgeschlossen werden. Die USA gelten derzeit aus datenschutzrechtlicher Sicht als Drittland. Sie haben dort nicht die gleichen Rechte wie innerhalb der EU/ des EWR. Ggf. stehen Ihnen keine Rechtsbehelfe gegen Zugriffe von Behörden zu.
Speicherdauer
Die von uns gesendeten und mit Cookies verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gem. Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO.
Widerruf
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die Cookie-Einstellungen [https://team-black-cat.com/privacy-policy/#consent-change] aufrufen und dort Ihre Auswahl ändern. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt davon unberührt.
Sie können die Speicherung von Cookies auch von vornherein durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wenn Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass alle Cookies abgelehnt werden, kann es jedoch zu Einschränkung von Funktionalitäten auf dieser und anderen Websites kommen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie
a. Ihre Einwilligung in das Setzen des Cookies nicht erteilen oder
b. das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics HIER herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen von Google Analytics und zum Datenschutz bei Google finden Sie unter https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ und unter https://policies.google.com/?hl=de.

 

7.2. Youtube
Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf dieser Website Youtube eingesetzt, ein Videoportal einer Tochterfirma von Google LLC.
Zebco hat keinen Einfluß auf Art und Umfang der durch Google verarbeiteten Daten. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die auf unseren Seiten angebotenen Youtube-Funktionalitäten in eigener Verantwortung nutzen. Dazu geben wir Ihnen folgende Informationen.
Verantwortliche Stelle 
für Nutzer in der EU/ dem EWR und der Schweiz ist Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“).
Umfang der Verarbeitung
Bei der Einwilligung werden die dort aufgeführten Cookies gesetzt, um Ihnen das Abspielen des Youtube-Videos zu ermöglichen.
Beim Abspielen können möglicherweise von Youtube weitere Informationen gesammelt werden wie zum Beispiel Dauer des Abspielens und Unterbrechungen beim Abspielen sowie technische Informationen wie zum Beispiel Browsertyp und Bildschirmauflösung.
Wenn Sie mit einem Youtube- oder Google-Konto angemeldet sind, können die Informationen mit ihrem Youtube- oder Google-Konto verknüpft und dort gespeichert werden.
Auf die hier beispielhaft genannte Datenübermittlung und -verarbeitung hat Zebco keinen Einfluss.
Zwecke der Verarbeitung
YouTube ermöglicht die direkte Einbettung von auf youtube.com veröffentlichten Inhalten in Websites. Die Cookies werden von Youtube/Google verwendet, um besuchte Websites und detaillierte Statistiken über das Nutzerverhalten zu sammeln. Diese Daten können mit den Daten der auf youtube.com und google.com angemeldeten Nutzer verknüpft werden.
Empfänger
Empfänger der Daten sind/können sein
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO)
Andere Google-Unternehmen und Partner
Es ist nicht auszuschließen, dass US-amerikanische Behörden auf die bei Google gespeicherten Daten zugreifen.
Drittlandtransfer
Teilweise werden Informationen an die Muttergesellschaft Google Inc. mit Sitz in den USA, an andere Google-Unternehmen und an externe Partner von Google übermittelt, die sich jeweils außerhalb der Europäischen Union befinden können. Google verwendet dafür von der Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln und verlässt sich auf die von der Europäischen Kommission erlassenen Angemessenheitsbeschlüsse bezüglich bestimmter Länder.

Speicherdauer
Die erhobenen Daten speichert Youtube/Google unterschiedlich lang. Manche Daten können Sie jederzeit löschen, andere werden automatisch nach einer begrenzten Zeit gelöscht und wieder andere werden von Google über längere Zeit gespeichert.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gem. Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO.
Widerruf
Sie können Ihre Einwilligung zu den von uns gesetzten Cookies jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die Cookie-Einstellungen [https://team-black-cat.com/privacy-policy/#consent-change]  aufrufen und dort Ihre Auswahl ändern. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt davon unberührt.
Sie können die Speicherung von Cookies auch von vornherein durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wenn Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass alle Cookies abgelehnt werden, kann es jedoch zu Einschränkung von Funktionalitäten auf dieser und anderen Websites kommen.
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz bei Youtube/Google finden Sie unter https://policies.google.com/?hl=de.

Informationen zu unserem YouTube-Kanal
1. Von YouTube verarbeitete Daten
Die Bundesnetzagentur nutzt einen YouTube-Kanal der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland gehört.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie den hier angebotenen YouTube-Kanal und dessen Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der Funktion „Diskussion“.
Angaben darüber, welche Daten durch Google verarbeitet und zu welchen Zwecken genutzt werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect
Die Bundesnetzagentur hat keinen Einfluss auf Art und Umfang der durch Google verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte. Auch hat sie insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten.
Mit der Verwendung von Google werden Ihre personenbezogenen Daten von Google erfasst, übertragen, gespeichert, offengelegt und verwendet und dabei unabhängig von Ihrem Wohnsitz in die Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem die Google geschäftlich tätig wird, übertragen und dort gespeichert und genutzt. Es findet eine Übermittlung an mit Google verbundene Unternehmen sowie an andere vertrauenswürdige Unternehmen oder Personen, die diese im Auftrag von Google verarbeiten
Google verarbeitet dabei zum einen Ihre freiwillig eingegebenen Daten wie Name und Nutzername, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Auch werden von Google die Inhalte, die Sie bei der Nutzung der Dienste erstellen, hochladen oder von anderen erhalten verarbeitet. Dazu gehören beispielsweise, Fotos und Videos, die Sie speichern, Dokumente und Tabellen, die Sie erstellen, und Kommentare, die Sie zu YouTube-Videos schreiben.
Zum anderen wertet Google aber auch die von Ihnen geteilten Inhalte daraufhin aus, an welchen Themen Sie interessiert sind, speichert und verarbeitet vertrauliche Nachrichten, die Sie direkt an andere Nutzer schicken und kann Ihren Standort anhand von GPS-Daten, Informationen zu Drahtlosnetzwerken oder über Ihre IP- Adresse bestimmen, um Ihnen Werbung oder andere Inhalte zukommen zu lassen.
Zur Auswertung benutzt Google unter Umständen Analyse Tools wie Google- Analytics. Die Bundesnetzagentur hat keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch Google und wurde über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art von Google für den YouTube-Kanal der Bundesnetzagentur eingesetzt werden, hat die Bundesnetzagentur dies weder in Auftrag gegeben oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden die ihr bei der Analyse gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Lediglich bestimmte, die Profile der Abonnenten sind für die Bundesnetzagentur über ihren Account einsehbar. Überdies hat die Bundesnetzagentur keine Möglichkeit, den Einsatz solcher Tools auf ihrem YouTube-Kanal zu verhindern oder abzustellen.
Schließlich erhält Google auch Informationen, wenn Sie z.B. Inhalte ansehen, auch wenn Sie keinen Account erstellt haben. Bei diesen sog. „Log-Daten” kann es sich um die IP-Adresse, den Browsertyp, das Betriebssystem, Informationen zu der zuvor aufgerufenen Website und den von Ihnen aufgerufenen Seiten, Ihrem Standort, Ihrem Mobilfunkanbieter, dem von Ihnen genutzten Endgerät (einschließlich Geräte- ID und Anwendungs-ID), die von Ihnen verwendeten Suchbegriffe und Cookie- Informationen handeln.
Möglichkeiten, die Verarbeitung Ihrer Daten zu beschränken, haben Sie bei den allgemeinen Einstellungen Ihres Google-Accounts. Zusätzlich zu diesen Tools bietet Google auch spezifische Datenschutzeinstellungen zu YouTube an. Mehr dazu erfahren Sie im Leitfaden zum Datenschutz in Google-Produkten von Google:
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de
Weitere Informationen zu diesen Punkten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter dem Begriff „Datenschutzeinstellungen“:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über das Google-Datenschutzformular Informationen anzufordern:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=6370545323842 99914-2421490167&hl=de&rd=2
2. Von der Bundesnetzagentur verarbeitete Daten
Auch die Bundesnetzagentur verarbeitet Ihre Daten, wenn Sie mit uns über YouTube kommunizieren.
Die Verarbeitung erfolgt für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesnetzagentur im Zusammenhang mit den ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben (Art. 6 e Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit dem jeweiligen Fachgesetz).
Empfänger der Daten ist zunächst Google, wo sie ggf. zu eigenen Zwecken und unter der Verantwortung von Goggle an Dritte weitergegeben werden. Empfänger von Veröffentlichungen ist zudem die Öffentlichkeit, also potentiell jedermann.
Zwar erhebt die Bundesnetzagentur selbst keine Daten über ihren YouTube-Kanal. Auch über die Einbindung der YouTube Videos der Bundesnetzagentur auf ihrer Website (https://www.bundesnetzagentur.de) werden nicht die IP-Adressen der Seitenbesucher an die Google übertragen. Insbesondere findet auf der Website keinerlei Tracking statt.
Die von Ihnen bei YouTube eingegebenen Daten, insbesondere Ihr Nutzername und die unter Ihrem Account veröffentlichten Inhalte, werden von uns aber insofern verarbeitet, als wir Ihre Veröffentlichungen unter „Diskussionen“ gegebenenfalls beantworten. Die von Ihnen frei bei YouTube veröffentlichten und verbreiteten Daten werden so von der Bundesnetzagentur in ihr Angebot einbezogen und ihren Followern zugänglich gemacht.

Stand: 01.01.2023

Vraag een data-extract aan

Hier kunt u uw privégegevens bekijken en verwijderen


een aanvraag indienen