Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky


Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zebco Europe GmbH

Děkujeme za Váš zájem o naše online prezentace www.team-black-cat.com.eu a v naší společnosti.

Ochrana vašich osobních údajů během shromažďování, zpracování a používání během vaší návštěvy naší domovské stránky je pro nás důležitá. Chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně a pohodlně.

V následujícím textu Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů (zkráceně také "údaje"), pokud

 • navštívíte tyto webové stránky,
 • navštívíte naši stránku na Facebooku,
 • využíváte naše služby nebo je chcete využívat v budoucnu,
 • se ucházíte o zaměstnání nebo
 • Kontaktujete nás jako dodavatele, poskytovatele služeb nebo návštěvníka.

Osobní údaje jsou jakékoli údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, e.B. Vaše jméno, adresa a e-mailová adresa.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména na základě obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů ("GDPR") a federálního zákona o ochraně osobních údajů ("BDSG").

1. Obecné informace o zpracování údajů

1.1 Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

Odpovědný ve smyslu GDPR a poskytovatele služeb ve smyslu zákona o telemédiích (TMG) je:

Zebco Europe GmbH,
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt, Německo

Telefoní číslo: (04182) 2943-0
faxu: (04182) 2943-22

e-mail: info-de (@) zebco-europe.com

1.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit následovně:

Zebco Europe GmbH
Inspektor ochrany údajů
Elsterbogen 12 – 14
21255 Tostedt, Německo

e-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com

1.3 Práva subjektů údajů

1.3.1 Informace, oprava, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů

Podle GDPR máte jako subjekty údajů mimo jiné následující práva:

 • Článek 15 GDPR: Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
  Máte právo získat od nás informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme.
 • Článek 16 GDPR: Právo na opravu
  Pokud jsou údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, můžete požádat o opravu nesprávných informací nebo doplnění neúplných informací.
 • Článek 17 GDPR: Právo na výmaz
  Za podmínek čl. 17 GDPR můžete požádat o výmaz svých osobních údajů. Vaše právo na výmaz závisí mimo jiné na tom, zda údaje, které se vás týkají, jsou stále vyžadovány k plnění našich smluvních a zákonných povinností.
 • Článek 18 GDPR: Právo na omezení zpracování
  Za podmínek čl. 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Čl. 19 GDPR: Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou nebo výmazem osobních údajů nebo omezením zpracování
  Pokud uplatníte některé z práv podle článků 16, 17 nebo 18, musí o tom být informováni všichni příjemci, kterým byly vaše údaje zpřístupněny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nepřiměřeně obtížné. Máte právo být informováni o příjemcích, pokud si přejete.
 • Článek 20 GDPR: Právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek čl. 20 GDPR můžete obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jinému správci.

1.3.2 Odvolání souhlasu

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je vyjádřili. Přípustnost zpracování údajů na základě jiných právních základů může rovněž zůstat nedotčena. Pokud byl váš souhlas výhradním právním důvodem pro zpracování vašich údajů, zejména neexistuje žádný oprávněný zájem z naší strany na zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f GDPR, vymažeme údaje ihned po odvolání vašeho souhlasu.

1.3.3 Námitka proti určitému zpracování podle článku 21 GDPR

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e nebo f GDPR), můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Tak je tomu zejména v případě, že zpracování není nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, kterou popisujeme níže. Při uplatnění takové námitky vás žádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme to učinili. V případě Vaší oprávněné námitky situaci prověříme a zpracování údajů buď přerušíme, nebo upravíme, nebo Vám ukážeme naše přesvědčivé důvody hodné ochrany, na jejichž základě pokračujeme ve zpracování.

1.3.3 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není zákonné. Adresa dozorového úřadu, který je za nás odpovědný, je: Státní komisař pro ochranu údajů Dolní Sasko, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

1.4 Příjemci

Pokud o to požádáte nebo je to nezbytné pro plnění jiné smlouvy s vámi, nebo pokud máme oprávněný zájem na přenosu údajů, předáme vaše osobní údaje také třetím stranám.
V některých případech využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ty byly pečlivě vybrány a zadány námi, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány.
Následující kategorie příjemců mohou být: poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé platebních služeb, soudy, finanční úřady, právníci, daňoví poradci, auditoři, bankovní služby, služby v oblasti naší finanční správy, kurýři, tiskárny, poskytovatelé vkládacích služeb, poskytovatelé poštovních služeb, dopisní obchody.
Pokud jsme ze zákona povinni (e.B. na základě žádosti o informace) předat údaje orgánům činným v trestním řízení nebo příslušným orgánům v rámci soudního řízení, předáme vaše údaje žádajícím stranám.

1.5 Přenos do třetích zemí

Je možné, že díky spolupráci mezi dělbami práce, e.B. v oblasti poskytovatelů IT služeb, zejména pokud jde o služby v oblasti údržby, servisu a zabezpečení IT systémů, může vzniknout příležitost vzít na vědomí vaše osobní údaje zaměstnanci poskytovatele služeb v zemi mimo Evropskou unii. Pokud v této zemi neexistuje úroveň ochrany údajů srovnatelná s evropskou unií, a proto neexistuje tzv. rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ve vztahu k tomuto státu, budeme chránit vaše zájmy ochrany údajů uzavřením tzv. standardních doložek EU o ochraně údajů vydaných Evropskou komisí a dohodnutých s příjemcem, nebo jinými vhodnými způsoby. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních doložek EU o ochraně údajů a případně dalších záruk pomocí kontaktních údajů uvedených v části 1.1.
Jakýkoli jiný přenos vašich osobních údajů – s výjimkou případů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů – do jiných zemí mimo Evropskou unii není zamýšlen, ale také – pokud je to zákonné – není vyloučen.

1.6 Doba uchovávání

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile přestane platit účel uložení.

K ukládání u nás může také dojít, pokud to bylo stanoveno evropským nebo vnitrostátním zákonodárcem v předpisech EU, ve vnitrostátních zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléháme. Výjimky ze zásady výmazu po dosažení účelu mohou pro .B vyplývat z ustanovení GDPR a ustanovení spolkového práva, zejména z BDSG. K výmazu nedochází například za dobu, kdy existují povinnosti uchovávání podle obchodního nebo daňového práva.
Delší skladování může být také nezbytné v jednotlivých případech, a to z důvodu uplatnění nebo možného uplatnění nároků vůči nám v souvislosti se smlouvou nebo předsmluvním opatřením.

1.7 Povinnost poskytnout osobní údaje

Nejste právně ani smluvně zavázáni nám osobní údaje poskytnout. Pokud si však s námi přejete uzavřít smlouvu, zejména smlouvu o dodávce zboží, je poskytnutí osobních údajů z vaše strany obvykle nezbytné. Pokud nám v jednotlivých případech neposkytnoute žádné osobní údaje, možná s námi nebudete moci uzavřít smlouvu.
Totéž platí v případě, že chcete využívat služby na našich webových stránkách, jako je .B našem kontaktním formuláři, zákaznickém účtu.

1.8 Bezpečnost

Vaše osobní údaje se snažíme uchovávat tak, že využíváme všech technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost dat, proto doporučujeme zaslat důvěrné informace poštou.
Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, je proces objednávky šifrován pomocí technologie SSL.

1.9 Účely, právní základy a kritéria pro dobu uchovávání jednotlivých činností zpracování údajů

O příslušných účelech, právních základech a kritériích pro dobu uchovávání jednotlivých činností zpracování údajů vás informujeme níže v:

 • Část 2: Zpracování údajů při návštěvě našich webových stránek,
 • Část 3: Zpracování údajů při návštěvě naší stránky na Facebooku,
 • Část 4: Zpracování údajů v souvislosti s využíváním našich služeb,
 • Oddíl 5: Zpracování údajů v souvislosti s žádostmi a
 • Část 6: Zpracování údajů ve vztahu k dodavatelům, poskytovatelům služeb a návštěvníkům.

2. Zpracování údajů při návštěvě našich webových stránek

2.1 Zpracování údajů přenášených na pozadí

Typ a rozsah zpracování vašich osobních údajů se liší v závislosti na tom, zda navštěvujete naše webové stránky pouze za účelem získání informací nebo využití námi nabízených služeb (e.B. náš kontaktní formulář, internetový obchod) na našich webových stránkách.

Při používání našich internetových stránek čistě pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnoute informace, shromažďujeme následující údaje a ukládáme je do souborů protokolu našeho systému. To zahrnuje následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časového pásma od greenwichského středního času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/Stavový kód HTTP
 • Množství přenesených dat v každém případě
 • Webová stránka, ze které požadavek pochází
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Prohlížeč, jazyk a verze softwaru prohlížeče

Právním základem pro zpracování osobních údajů (IP adresa) je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Zpracování osobních údajů nám slouží k tomu, abychom vám zobrazit naše webové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost těchto webových stránek. To je také náš oprávněný zájem na zpracování těchto údajů.

Anonymní údaje ze souborů protokolu jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů, které jste poskytli. Anonymně shromážděné údaje a informace statisticky vyhodnocujeme s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme.

2.2 Soubory cookie

Kromě výše uvedených údajů se ve vašem počítači při používání našich webových stránek ukládají tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku přiřazeném k prohlížeči, který používáte, a prostřednictvím kterých proudí určité informace do těla, které nastavuje soubor cookie (zde námi). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby internetová nabídka byla celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. Soubory cookie používáme k vaší identifikaci pro následné návštěvy, pokud u nás máte zákaznický účet nebo používáte systém nákupního košíku.

Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže: přechodné soubory cookie a trvalé soubory cookie.

Přechodné soubory cookie se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Jedná se zejména o soubory cookie relace. Ty ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého mohou být ke společné relaci přiřazeny různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožňuje, aby byl váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie.

Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání a.B. odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran nebo všechny soubory cookie. Rádi bychom vás upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Zur Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien (Tracking-Pixel, Web-Beacons etc.) und diesbezüglicher Einwilligungen setzen wir das Consent Tool „Real Cookie Banner“ ein. Details zur Funktionsweise von „Real Cookie Banner“ findest du unter <a href=“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“ rel=“noreferrer“ target=“_blank“>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse ist die Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien und der diesbezüglichen Einwilligungen.

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder vertraglich vorgeschrieben noch für den Abschluss eines Vertrages notwendig. Du bist nicht verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn du die personenbezogenen Daten nicht bereitstellst, können wir deine Einwilligungen nicht verwalten.

 

2.3 Portál B2B

Pokud jste naším firemním zákazníkem (prodejcem), B2B portál je www.zebco-europe.com k dispozici na našich webových stránkách.

2.3.1 Pokud si přejete objednat na našem B2B portálu, je pro uzavření smlouvy nezbytné, abyste poskytli své údaje, které potřebujeme pro zpracování vaší objednávky. Povinné údaje nezbytné pro zpracování smluv, zejména vaše jméno, adresa a platební údaje, jsou označeny samostatně, další informace jsou dobrovolné. Údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za účelem zpracování vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme předat vaše platební údaje naší domácí bance. Právním základem je článek 6 (1) věta 1 písm.b GDPR.
.

2.3.1 Pokud si přejete mít přístup k našemu B2B portálu, je pro uzavření smlouvy nezbytné, abyste poskytli své údaje, které potřebujeme pro zpracování vaší objednávky. Povinné údaje nezbytné pro zpracování smluv, zejména vaše jméno, adresa a platební údaje, jsou označeny samostatně, další informace jsou dobrovolné. Údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za účelem zpracování vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme předat vaše platební údaje naší domácí bance. Právním základem je článek 6 (1) věta 1 písm.b GDPR.

2.3.3 Vaše údaje ukládáme v souladu s oddílem 1.6. Vzhledem k obchodním a daňovým předpisům jsme povinni uchovávat vaši adresu, platební a objednávkové údaje po dobu deseti let.

2.4 Kontaktní formulář, e-mailový kontakt, telefon

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud tuto možnost vyberete, údaje zadané do vstupní masky nám budou předány a uloženy. Tyto údaje jsou vaše jméno a příjmení, stejně jako vaše e-mailová adresa. V době odeslání zprávy je také uložena vaše IP adresa a datum a čas odeslání.
Případně je možné nás kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy nebo telefonního čísla. V takovém případě budou vaše osobní údaje přenášené e-mailem uloženy.

Právním základem pro zpracování údajů předávaných v průběhu odesílání e-mailu nebo v souvislosti s telefonním hovorem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Pokud je e-mailový kontakt nebo telefonní hovor zaměřen na uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.b GDPR.

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky a případně Váš e-mail/Váš hovor nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu. V případě kontaktu (e-mailem, telefonicky, kontaktním formulářem) to také představuje nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktních formulářů a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

2.5 Newsletter
Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen zusätzliche Informationen über Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen, die für Sie von Interesse sein könnten. Nach der Anmeldung senden wir an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink. Erst nachdem Sie diesen Bestätigungslink angeklickt haben, erhalten Sie unseren Newsletter. Wenn Sie den Bestätigungslink nicht anklicken, wird Ihre Anmeldung verworfen und Ihre Daten gelöscht.

Die Verarbeitung zum Zweck des Newsletterversands erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie den Link zur Abmeldung in einem Newsletter betätigen.

2.6 Tackle-Box
Um Produktbewertungen und Rezessionen schreiben zu können, müssen Sie sich einmal bei uns auf der Seite anmelden und registrieren. Mit welchem Namen Sie etwas publizieren wollen, können Sie sich dabei aussuchen. Nach der Anmeldung senden wir an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink. Erst nachdem Sie diesen Bestätigungslink angeklickt haben, können Sie hier Produktbewertungen und Rezensionen schreiben. Wenn Sie den Bestätigungslink nicht anklicken, wird Ihre Anmeldung verworfen und Ihre Daten gelöscht.
Die Verarbeitung zum Zweck des Schreibens von Produktbewertungen und Rezensionen erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie uns eine Mail an info-de@zebco-europe.com schicken. Ihr Tackle-Box-Zugang wird dann mit all Ihren Daten und Rezensionen gelöscht.

2.7 Google Analytics und andere Webdienste

Tato webová stránka používá Google Analytics a další webové služby. Podrobnosti naleznete v kapitole 7

3: Zpracování údajů při návštěvě našich online přítomností v rámci sociálních sítí a platforem

Udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem, abychom s vámi mohli komunikovat a abychom vás mohli informovat o našich službách tam. Při přístupu k příslušným sítím a platformám platí smluvní podmínky a pokyny pro zpracování údajů příslušných provozovatelů.
Není-li v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem (e.B. psát příspěvky na našich online přítomnostech nebo nám zasílat zprávy).
Pro používání příslušné online platformy platí ustanovení příslušné online platformy, nikoli toto prohlášení o ochraně údajů.

4: Zpracování údajů v souvislosti s využíváním našich služeb

Účely zpracování údajů
Pokud nás kontaktujete, protože jste u nás zadali nebo chcete u nás uvést objednávku, vaše osobní údaje přenášené s žádostí budou uloženy u nás. Zpracováváme osobní údaje nezbytné pro vznik a realizaci smluvního vztahu. Jedná se zejména o jméno a příjmení a vaše kontaktní údaje, jakož i další údaje potřebné pro provedení objednávky v závislosti na typu a rozsahu objednávky zadané nebo ještě zadané.

Pokud jsou nám vaše osobní údaje předávány třetími stranami v souvislosti s existující nebo budoucí objednávkou, zpracování údajů slouží k provedení objednávky.

Právní základy
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. .b GDPR, pokud jste naším zákazníkem nebo nám předáváte své osobní údaje za účelem zahájení budoucího vztahu se zákazníkem. Zpracování těchto údajů slouží k plnění smlouvy nebo je nezbytné pro realizaci předsmluvních opatření.

Pokud jsou nám Vaše osobní údaje předávány v souvislosti s existující nebo budoucí objednávkou od třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů také čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.b GDPR, tj. smluvní vztah mezi námi a třetí stranou.

Kritéria pro dobu skladování
Vaše údaje uchováváme až do konce smlouvy plus stávající povinnosti uchovávání (e.B. podle obchodního a daňového práva).

Ve všech ostatních ohledech platí informace uvedené v části 1.6.

5: Zpracování údajů ve vztahu k žádostem

Účely zpracování údajů
Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pro účely rozhodnutí o založení smluvního vztahu, o který jste požádali (pracovní poměr, vzdělávací vztah, stáž nebo jiný smluvní vztah).

Právní základy
Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.b GDPR ve spojení s § 26 BDSG. Pokud smluvní vztah, o který jste požádali, není pracovním poměrem ve smyslu § 26 odst. 8 BDSG (tj. zejména ne pracovním poměrem nebo zaměstnáním pro odborné vzdělávání), právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. .b GDPR. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také na základě dalších ustanovení pracovního práva, práva odborného vzdělávání a sociálního práva. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme, je toto zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 větě 1 písm.c GDPR.

Kritéria pro dobu skladování
Osobní údaje zpracovávané pro rozhodnutí o založení smluvního vztahu budou v zásadě vymazány, pokud zpracování již není nezbytné pro rozhodnutí o založení smluvního vztahu. V tomto ohledu závisí doba skladování na délce rozhodovacího procesu.

Pokud jste nám zaslali nevyžádanou žádost – tj. žádost, která se netýká konkrétní námi inzerované pozice – budeme vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem rozhodnutí o založení smluvního vztahu. Výše uvedená prohlášení platí obdobně, přičemž Vaše údaje v zásadě vymažeme, pokud podle našeho názoru nelze předpokládat, že by Vaše osobní údaje mohly být případně použity pro rozhodnutí o založení smluvního vztahu.

V jednotlivých případech může vzniknout doba skladování, která přesahuje rozhodnutí o založení smluvního vztahu. Tak by tomu bylo například u .B případě, že existují náznaky, že vůči nám budete uplatňovat nároky. K ukládání dochází tak dlouho, dokud je zpracování údajů nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků. Kritéria doby uchovávání mohou zahrnovat lhůty podle obecného zákona o rovném zacházení a zákona o pracovním soudu (§ 15 odst. 4 věta 1 AGG; § 61 b ArbGG), jakož i promlčecí lhůty nebo zákonné lhůty pro uchovávání.

Ve všech ostatních ohledech platí informace uvedené v části 1.6.

6: Zpracování údajů ve vztahu k dodavatelům, poskytovatelům služeb a návštěvníkům

Účely zpracování údajů
Pokud nás kontaktujete za účelem zahájení, uzavření nebo plnění smlouvy, zpracováváme osobní údaje, které jste nám předali, abychom se rozhodli, zda s vámi chceme takovou smlouvu uzavřít a v případě potřeby takovou smlouvu uzavřít a její plnění. To platí i v případě, že vás sami kontaktujeme za účelem zahájení, uzavření nebo provedení smlouvy, protože bychom vás chtěli využít jako dodavatele nebo poskytovatele služeb.

Pokud jako návštěvník navštívíte naše prostory, včetně našich prostor, a předáte nám osobní údaje, například tím, že na recepci uvedete své jméno našim zaměstnancům, zpracování vašich osobních údajů slouží k výkonu síňových práv. Chceme kontrolovat, kdo vstupuje do našich prostor a prostor, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Právní základy
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů, které nám předáváte za účelem zahájení uzavření smlouvy s námi, uzavření smlouvy s námi nebo plnění smlouvy, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.b GDPR.

Právním základem pro zpracování je také čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.b GDPR, pokud uchováváme Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro kontaktování nás, nad rámec ukončení konkrétní smlouvy. Máme oprávněný zájem na tom, abychom se mohli spolehnout na prověřené dodavatele a poskytovatele služeb.

Pokud jako návštěvník vstoupíte nebo pojedete v našich prostorách nebo v našich prostorách, právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na kontrole, kdo vstupuje nebo řídí v našich prostorách, včetně našich prostor, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Kritéria pro dobu skladování
Osobní údaje zpracovávané za účelem rozhodnutí o založení smluvního vztahu budou v zásadě vymazány, pokud zpracování již není nezbytné pro rozhodnutí o založení smluvního vztahu. V tomto ohledu závisí doba skladování na délce rozhodovacího procesu. Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje až do úplného provedení nebo ukončení smlouvy plus po dobu trvání zákonných povinností uchovávání.

V jednotlivých případech může vzniknout doba uchovávání, která přesahuje rozhodnutí o založení smluvního vztahu nebo po uzavření takové smlouvy nad rámec jejího provedení nebo ukončení, pokud existují náznaky, že vůči nám budete uplatňovat nároky. Totéž platí v případě, že vůči vám hodláme uplatnit nároky. K ukládání dochází tak dlouho, dokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Kritéria doby uchovávání mohou zahrnovat promlčecí lhůty.

Pokud jste dodavatelem nebo poskytovatelem služeb, se kterým spolupracujeme opakovaně, uchováváme Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro opakovaný kontakt, nad rámec ukončení konkrétní smlouvy, dokud již není možné využívat vaše služby.

Pokud jste nám poskytli osobní údaje o vás jako návštěvníkovi, vaše osobní údaje budou po skončení návštěvy obecně vymazány, pokud jste výslovně nepožádali, abychom vaše osobní údaje nadále uchovávali, například za účelem získání informací od nás. V těchto případech může také dojít k delší době uchovávání, pokud v jednotlivých případech existují náznaky, že vůči nám budete uplatňovat nároky, nebo pokud zvažujeme uplatnění takových nároků. K uchovávání pak dochází tak dlouho, dokud je zpracování údajů nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků plus doba trvání stávajících zákonných lhůt uchovávání.

Ve všech ostatních ohledech platí informace uvedené v části 1.6.

7.1 Google Analytics
Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf dieser Website Google Analytics 4 eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC.
Verantwortliche Stelle 
für Nutzer in der EU/ dem EWR und der Schweiz ist Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“).
Umfang der Verarbeitung
Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung unserer Webseiten durch Sie ermöglichen. Die mittels der Cookies erhobenen Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir nutzen die Funktion User-ID. Mithilfe der User ID können wir einer oder mehreren Sitzungen (und den Aktivitäten innerhalb dieser Sitzungen) eine eindeutige, dauerhafte ID zuweisen und Nutzerverhalten geräteübergreifend analysieren.
Wir nutzen Google Signale. Damit werden in Google Analytics zusätzliche Informationen zu Nutzern erfasst, die personalisierte Anzeigen aktiviert haben (Interessen und demographische Daten) und Anzeigen können in geräteübergreifenden Remarketing-Kampagnen an diese Nutzer ausgeliefert werden.
Bei Google Analytics 4 ist die Anonymisierung von IP-Adressen standardmäßig aktiviert. Aufgrund der IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird laut Google nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Während Ihres Website-Besuchs wird Ihr Nutzerverhalten in Form von „Ereignissen“ erfasst. Ereignisse können sein:
Seitenaufrufe
Erstmaliger Besuch der Website
Start der Sitzung
Ihr „Klickpfad“, Interaktion mit der Website
Scrolls (immer wenn ein Nutzer bis zum Seitenende (90%) scrollt)
Klicks auf externe Links
interne Suchanfragen
Interaktion mit Videos
Dateidownloads
gesehene / angeklickte Anzeigen
Spracheinstellung
Außerdem wird erfasst:
Ihr ungefährer Standort (Region)
Ihre IP-Adresse (in gekürzter Form)
technische Informationen zu Ihrem Browser und den von Ihnen genutzten Endgeräten (z.B. Spracheinstellung, Bildschirmauflösung)
Ihr Internetanbieter
die Referrer-URL (über welche Website/ über welches Werbemittel Sie auf diese Website gekommen sind)
Zwecke der Verarbeitung
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten und um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen. Die durch Google Analytics bereitgestellten Reports dienen der Analyse der Leistung unserer Website und des Erfolgs unserer Marketing-Kampagnen.
Empfänger
Empfänger der Daten sind/können sein
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO)
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Es ist nicht auszuschließen, dass US-amerikanische Behörden auf die bei Google gespeicherten Daten zugreifen.
Drittlandtransfer
Soweit Daten außerhalb der EU/des EWR verarbeitet werden und kein dem europäischen Standard entsprechendes Datenschutzniveau besteht, haben wir zur Herstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus mit dem Dienstleister EU-Standardvertragsklauseln geschlossen. Die Muttergesellschaft von Google Ireland, Google LLC, hat Ihren Sitz in Kalifornien, USA. Eine Übermittlung von Daten in die USA und ein Zugriff US-amerikanischer Behörden auf die bei Google gespeicherten Daten kann nicht ausgeschlossen werden. Die USA gelten derzeit aus datenschutzrechtlicher Sicht als Drittland. Sie haben dort nicht die gleichen Rechte wie innerhalb der EU/ des EWR. Ggf. stehen Ihnen keine Rechtsbehelfe gegen Zugriffe von Behörden zu.
Speicherdauer
Die von uns gesendeten und mit Cookies verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gem. Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO.
Widerruf
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die Cookie-Einstellungen [https://team-black-cat.com/privacy-policy/#consent-change] aufrufen und dort Ihre Auswahl ändern. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt davon unberührt.
Sie können die Speicherung von Cookies auch von vornherein durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wenn Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass alle Cookies abgelehnt werden, kann es jedoch zu Einschränkung von Funktionalitäten auf dieser und anderen Websites kommen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie
a. Ihre Einwilligung in das Setzen des Cookies nicht erteilen oder
b. das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics HIER herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen von Google Analytics und zum Datenschutz bei Google finden Sie unter https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ und unter https://policies.google.com/?hl=de.

 

7.2. Youtube
Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf dieser Website Youtube eingesetzt, ein Videoportal einer Tochterfirma von Google LLC.
Zebco hat keinen Einfluß auf Art und Umfang der durch Google verarbeiteten Daten. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die auf unseren Seiten angebotenen Youtube-Funktionalitäten in eigener Verantwortung nutzen. Dazu geben wir Ihnen folgende Informationen.
Verantwortliche Stelle 
für Nutzer in der EU/ dem EWR und der Schweiz ist Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“).
Umfang der Verarbeitung
Bei der Einwilligung werden die dort aufgeführten Cookies gesetzt, um Ihnen das Abspielen des Youtube-Videos zu ermöglichen.
Beim Abspielen können möglicherweise von Youtube weitere Informationen gesammelt werden wie zum Beispiel Dauer des Abspielens und Unterbrechungen beim Abspielen sowie technische Informationen wie zum Beispiel Browsertyp und Bildschirmauflösung.
Wenn Sie mit einem Youtube- oder Google-Konto angemeldet sind, können die Informationen mit ihrem Youtube- oder Google-Konto verknüpft und dort gespeichert werden.
Auf die hier beispielhaft genannte Datenübermittlung und -verarbeitung hat Zebco keinen Einfluss.
Zwecke der Verarbeitung
YouTube ermöglicht die direkte Einbettung von auf youtube.com veröffentlichten Inhalten in Websites. Die Cookies werden von Youtube/Google verwendet, um besuchte Websites und detaillierte Statistiken über das Nutzerverhalten zu sammeln. Diese Daten können mit den Daten der auf youtube.com und google.com angemeldeten Nutzer verknüpft werden.
Empfänger
Empfänger der Daten sind/können sein
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO)
Andere Google-Unternehmen und Partner
Es ist nicht auszuschließen, dass US-amerikanische Behörden auf die bei Google gespeicherten Daten zugreifen.
Drittlandtransfer
Teilweise werden Informationen an die Muttergesellschaft Google Inc. mit Sitz in den USA, an andere Google-Unternehmen und an externe Partner von Google übermittelt, die sich jeweils außerhalb der Europäischen Union befinden können. Google verwendet dafür von der Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln und verlässt sich auf die von der Europäischen Kommission erlassenen Angemessenheitsbeschlüsse bezüglich bestimmter Länder.

Speicherdauer
Die erhobenen Daten speichert Youtube/Google unterschiedlich lang. Manche Daten können Sie jederzeit löschen, andere werden automatisch nach einer begrenzten Zeit gelöscht und wieder andere werden von Google über längere Zeit gespeichert.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gem. Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO.
Widerruf
Sie können Ihre Einwilligung zu den von uns gesetzten Cookies jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die Cookie-Einstellungen [https://team-black-cat.com/privacy-policy/#consent-change]  aufrufen und dort Ihre Auswahl ändern. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt davon unberührt.
Sie können die Speicherung von Cookies auch von vornherein durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wenn Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass alle Cookies abgelehnt werden, kann es jedoch zu Einschränkung von Funktionalitäten auf dieser und anderen Websites kommen.
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz bei Youtube/Google finden Sie unter https://policies.google.com/?hl=de.

Informationen zu unserem YouTube-Kanal
1. Von YouTube verarbeitete Daten
Die Bundesnetzagentur nutzt einen YouTube-Kanal der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland gehört.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie den hier angebotenen YouTube-Kanal und dessen Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der Funktion „Diskussion“.
Angaben darüber, welche Daten durch Google verarbeitet und zu welchen Zwecken genutzt werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect
Die Bundesnetzagentur hat keinen Einfluss auf Art und Umfang der durch Google verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte. Auch hat sie insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten.
Mit der Verwendung von Google werden Ihre personenbezogenen Daten von Google erfasst, übertragen, gespeichert, offengelegt und verwendet und dabei unabhängig von Ihrem Wohnsitz in die Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem die Google geschäftlich tätig wird, übertragen und dort gespeichert und genutzt. Es findet eine Übermittlung an mit Google verbundene Unternehmen sowie an andere vertrauenswürdige Unternehmen oder Personen, die diese im Auftrag von Google verarbeiten
Google verarbeitet dabei zum einen Ihre freiwillig eingegebenen Daten wie Name und Nutzername, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Auch werden von Google die Inhalte, die Sie bei der Nutzung der Dienste erstellen, hochladen oder von anderen erhalten verarbeitet. Dazu gehören beispielsweise, Fotos und Videos, die Sie speichern, Dokumente und Tabellen, die Sie erstellen, und Kommentare, die Sie zu YouTube-Videos schreiben.
Zum anderen wertet Google aber auch die von Ihnen geteilten Inhalte daraufhin aus, an welchen Themen Sie interessiert sind, speichert und verarbeitet vertrauliche Nachrichten, die Sie direkt an andere Nutzer schicken und kann Ihren Standort anhand von GPS-Daten, Informationen zu Drahtlosnetzwerken oder über Ihre IP- Adresse bestimmen, um Ihnen Werbung oder andere Inhalte zukommen zu lassen.
Zur Auswertung benutzt Google unter Umständen Analyse Tools wie Google- Analytics. Die Bundesnetzagentur hat keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch Google und wurde über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art von Google für den YouTube-Kanal der Bundesnetzagentur eingesetzt werden, hat die Bundesnetzagentur dies weder in Auftrag gegeben oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden die ihr bei der Analyse gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Lediglich bestimmte, die Profile der Abonnenten sind für die Bundesnetzagentur über ihren Account einsehbar. Überdies hat die Bundesnetzagentur keine Möglichkeit, den Einsatz solcher Tools auf ihrem YouTube-Kanal zu verhindern oder abzustellen.
Schließlich erhält Google auch Informationen, wenn Sie z.B. Inhalte ansehen, auch wenn Sie keinen Account erstellt haben. Bei diesen sog. „Log-Daten” kann es sich um die IP-Adresse, den Browsertyp, das Betriebssystem, Informationen zu der zuvor aufgerufenen Website und den von Ihnen aufgerufenen Seiten, Ihrem Standort, Ihrem Mobilfunkanbieter, dem von Ihnen genutzten Endgerät (einschließlich Geräte- ID und Anwendungs-ID), die von Ihnen verwendeten Suchbegriffe und Cookie- Informationen handeln.
Möglichkeiten, die Verarbeitung Ihrer Daten zu beschränken, haben Sie bei den allgemeinen Einstellungen Ihres Google-Accounts. Zusätzlich zu diesen Tools bietet Google auch spezifische Datenschutzeinstellungen zu YouTube an. Mehr dazu erfahren Sie im Leitfaden zum Datenschutz in Google-Produkten von Google:
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de
Weitere Informationen zu diesen Punkten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter dem Begriff „Datenschutzeinstellungen“:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über das Google-Datenschutzformular Informationen anzufordern:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=6370545323842 99914-2421490167&hl=de&rd=2
2. Von der Bundesnetzagentur verarbeitete Daten
Auch die Bundesnetzagentur verarbeitet Ihre Daten, wenn Sie mit uns über YouTube kommunizieren.
Die Verarbeitung erfolgt für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesnetzagentur im Zusammenhang mit den ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben (Art. 6 e Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit dem jeweiligen Fachgesetz).
Empfänger der Daten ist zunächst Google, wo sie ggf. zu eigenen Zwecken und unter der Verantwortung von Goggle an Dritte weitergegeben werden. Empfänger von Veröffentlichungen ist zudem die Öffentlichkeit, also potentiell jedermann.
Zwar erhebt die Bundesnetzagentur selbst keine Daten über ihren YouTube-Kanal. Auch über die Einbindung der YouTube Videos der Bundesnetzagentur auf ihrer Website (https://www.bundesnetzagentur.de) werden nicht die IP-Adressen der Seitenbesucher an die Google übertragen. Insbesondere findet auf der Website keinerlei Tracking statt.
Die von Ihnen bei YouTube eingegebenen Daten, insbesondere Ihr Nutzername und die unter Ihrem Account veröffentlichten Inhalte, werden von uns aber insofern verarbeitet, als wir Ihre Veröffentlichungen unter „Diskussionen“ gegebenenfalls beantworten. Die von Ihnen frei bei YouTube veröffentlichten und verbreiteten Daten werden so von der Bundesnetzagentur in ihr Angebot einbezogen und ihren Followern zugänglich gemacht.

Stand: 01.01.2023

Výpis dat požadavku

Zde si můžete prohlédnout a odstranit vaše soukromá data


Požádat